ENVIROMESTO

Slovenská agentúra životného prostredia si Vám dovoľuje oznámiť, že 20. septembra 2017 bol vyhlásený prvý ročník súťaže ENVIROMESTO. Cieľom súťaže je podporiť a oceniť mestá zodpovedné k svojim obyvateľom, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku vo svojich rozvojových dokumentoch a realizáciách, podporiť Európsky týždeň mobility 2017.

 

 Súťaž je vyhlásená v nasledovných oblastiach:

  • ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra,
  • mestská mobilita,
  • adaptácia na zmeny klímy,

a kategóriách:

  • aktívna samospráva,
  • originálna aktivita,
  • trvalé opatrenie.

 

Do súťaže ENVIROMESTO sa mohlo prihlásiť každé slovenské mesto (obec so štatútom mesta), ktoré dokázalo prezentovať príkladné aktivity, nápady a iniciatívy. Uzávierka prijímania prihlášok súťaže bola stanovená na 10. 11. 2017. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutočnío 28. 11. 2017 na konferencii Životné prostredie miest v Žiline. 

 

 

 

 

Kontakty:

Marta Slámková Ing.
vedúca oddelenia starostlivosti o mestské životné prostredie 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie starostlivosti o mestské ŽP 
marta.slamkova@sazp.sk
041 5070912, 0905 968136
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Zdenka Brzá Ing. arch.
špecialista na urbanizované prostredie 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie starostlivosti o mestské ŽP 
zdena.brza@sazp.sk
041 5070915, 0915 595180
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky