Slovenská agentúra životného prostredia

Sekcia fondov EÚ
Karloveská 2 
841 04 Bratislava 4
tel.: 0906 314 111
e-mail: sekretariat_ba@sazp.sk