Obstaranie záhradných kompostérov v obci Veľké Ripňany

Obstaranie záhradných kompostérov v obci Veľké Ripňany

 • 11.03.2019 12:46

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti (761 ks, objem: 494,650 m3). Obci boli na projekt schválené celkové finančné prostriedky...

Eko dvor Brestovec

Eko dvor Brestovec

 • 10.04.2019 13:23

Projekt, ukončený v októbri 2018, bol zameraný na výstavbu zberného dvora a na nákup technologických zariadení s cieľom zefektívniť a zvýšiť kapacitu triedeného zberu KO v obci (145...

Modernizácia odpadového hospodárstva v obci Mužla

Modernizácia odpadového hospodárstva v obci Mužla

 • 10.04.2019 13:17

Predmetom projektu ukončeného v októbri 2018 bola modernizácia odpadového hospodárstva, a to vybudovaním zberného dvora odpadov a obstaraním príslušného technického vybavenia s cieľom...

Hospodársko-zberný dvor

Hospodársko-zberný dvor

 • 15.02.2019 11:21

V októbri 2018 obec Jasová ukončila proces efektívneho zavedenia a rozšírenia triedenia KO. Na projekt výstavby hospodársko-zberného dvora a nákup technologického vybavenia bolo zo zdrojov...

Zberný dvor Trnovec nad Váhom

Zberný dvor Trnovec nad Váhom

 • 11.03.2019 11:35

V septembri 2018 sa obci podarilo vytvoriť priestor pre zber oddelene zbieraných zložiek KO, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov vyhradených výrobkov podľa zákona o...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu obce Lužianky

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu obce Lužianky

 • 15.02.2019 11:21

V auguste 2018 obec v rámci projektu vybudovala kompostovisko (kapacita do 100 t/r) a zakúpila strojno-technologické vybavenie na zber a zhodnocovanie BRKO. Na projekt boli obci schválené...

Svätý Peter, celoobecná splašková kanalizácia a ČOV

Svätý Peter, celoobecná splašková kanalizácia a ČOV

 • 15.02.2019 11:22

Obec Svätý Peter ukončila stavbu ČOV v auguste 2018. Obci boli schválené finančné prostriedky v objeme viac ako 9,4 milióna eur.

Rozšírenie systému separovaného zberu odpadov na území mesta Želiezovce

Rozšírenie systému separovaného zberu odpadov na území mesta Želiezovce

 • 15.02.2019 11:25

V júni 2018 mesto dobudovalo do toho času absentujúcu infraštruktúru v oblasti odpadového hospodárstva, a to obstaraním technických zariadení a dostatočného množstva zberných nádob na...

Zberný dvor obce Búč

Zberný dvor obce Búč

 • 15.02.2019 11:26

V máji 2018 obec zriadila zberný dvor mimo zastavaného územia a mimo oddychových zón obce. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky viac ako 488-tisíc eur.

Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Rybník

Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Rybník

 • 11.03.2019 12:27

Obec Rybník v Tekovskom regióne má približne 1 431 obyvateľov. Pred realizáciou projektu končilo veľké množstvo odpadu v zmesovom komunálnom odpade, prípadne na čiernych skládkach alebo...

Technologické vybavenie zberného dvora v obci Močenok

Technologické vybavenie zberného dvora v obci Močenok

 • 13.12.2018 10:13

Vo februári 2018 obec ukončila projekt vybavenia jestvujúceho zberného dvora o technológiu na zber, triedenie, spracovanie na opätovné použitie a recykláciu KO, objemného odpadu, DSO a BRO.

Technické a technologické vybavenie zberného dvora v obci Bátorove Kosihy

Technické a technologické vybavenie zberného dvora v obci Bátorove Kosihy

 • 13.12.2018 10:17

Obci boli schválené finančné prostriedky vo výške takmer 260-tisíc. eur na nákup technologického vybavenia s cieľom zabezpečiť triedený zber KO, prepravu a manipuláciu s odpadmi, resp....