Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vo výrobe spoločnosti AGRO CS Slovakia, a. s.

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vo výrobe spoločnosti AGRO CS Slovakia, a. s.

  • 10.04.2019 12:58

Spoločnosť v decembri 2018 zásadne zmenila svoj výrobný proces skvalitnením, zefektívnením a rozšírením prevádzky lokalizovanej v katastri obcí Nové Hony a Veľké Dravce v okrese...

Zberný dvor – Hliník nad Hronom

Zberný dvor – Hliník nad Hronom

  • 11.03.2019 12:36

Obec v auguste 2018 ukončila proces zefektívnenia existujúcej infraštruktúry triedeného zberu vybraných zložiek odpadu. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky viac...

Mestská kompostáreň Rudov dvor

Mestská kompostáreň Rudov dvor

  • 10.04.2019 12:37

Projekt, ukončený v júli 2018, bol zameraný na obstaranie mechanizmov a vybavenia Mestskej kompostárne Rudov dvor s cieľom zabezpečiť zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho...

Kompostáreň – Bioodpad

Kompostáreň – Bioodpad

  • 15.02.2019 14:44

Vybudovaním kompostárne s kapacitou 100 t/rok, nákupom zberovej techniky a nádob na bioodpad vyriešila obec Cerovo všetky environmentálne problémy s nakladaním a zhodnocovaním bioodpadu.

Zberný dvor Hontianske Moravce

Zberný dvor Hontianske Moravce

  • 11.03.2019 12:39

Predmetom projektu zrealizovaného v júni 2018 bola stavba zberného dvora a obstaranie technologického vybavenia. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky viac ako...

Kompostáreň mesta Fiľakovo - rozvoj odpadového hospodárstva II. Etapa

Kompostáreň mesta Fiľakovo - rozvoj odpadového hospodárstva II. Etapa

  • 13.12.2018 10:28

V marci 2018 mesto Fiľakovo ukončilo druhú etapu budovania zberného dvora. Na projekt boli mestu schválené finančné prostriedky vo výške viac ako 222-tisíc eur. V rámci projektu sa...

Technické vybavenie kompostoviska v meste Kremnica

Technické vybavenie kompostoviska v meste Kremnica

  • 13.12.2018 10:10

Mestu Kremnica sa podarilo v marci 2018 úspešne ukončiť projekt vo výške schválených finančných prostriedkov takmer 580-tisíc eur.

Zefektívnenie triedeného zberu v obci Ipeľské Predmostie

Zefektívnenie triedeného zberu v obci Ipeľské Predmostie

  • 13.12.2018 10:11

Obci boli schválené finančné prostriedky vo výške takmer 85-tisíc eur. Zakúpením technologického vybavenia dosiahla obec zefektívnenie a rozšírenie triedenia komunálnych odpadov.

Triedený zber komunálnych odpadov v Žarnovici

Triedený zber komunálnych odpadov v Žarnovici

  • 15.02.2019 12:30

Projekt s výškou schválených finančných prostriedkov viac ako 156-tisíc eur bol úspešne ukončený v novembri 2017.