Ako kúriť v domácnostiach trochu inak

Ako kúriť v domácnostiach trochu inak

Rady ako správne postupovať pri kúrení, aby sa pritom uvoľňovalo čo najmenej emisií do ovzdušia s možnosťou zníženia nákladov a zvýšenia komfortu kúrenia, poskytuje nová web stránka Kúrenie v domácnostiach trochu inak. Slovenská agentúra životného prostredia ju vytvorila pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR, aby zvýšila informovanosť verejnosti v tejto oblasti.

Prostredníctvom webovej stránky sa verejnosť dozvie prečo je tak dôležité kúriť palivom, ktoré stanovuje výrobca spaľovacieho zariadenia, aké sú v súčasnosti možnosti vykurovania v domácnostiach, ich porovnanie z pohľadu nákladov, komfortu kúrenia a tvorby emisií do ovzdušia. Ďalej tam nájde vysvetlenie prečo je výhodné vymeniť starý kotol na tuhé palivo za nový moderný, ale aj ako sa dá ovplyvniť tvorba emisií pri vykurovaní tuhým palivom a aký je vplyv škodlivín vypúšťaných do ovzdušia z vykurovania v domácnostiach na  zdravie ľudí. Web stránka poskytne občanom užitočné rady, ktoré sa oplatí dodržať pri kúrení tuhým palivom, ako aj informácie o ich povinnostiach vyplývajúcich z legislatívy pri prevádzkovaní takýchto zariadení. 

Dôvodom na zriadenie takejto stránky je to, že napriek zlepšujúcej sa situácii v kvalite ovzdušia na Slovensku sú stále oblasti, kde sa nedosahuje prípustná úroveň znečistenia ovzdušia. Dlhodobo sú zaznamenávané na mnohých monitorovacích staniciach prekročenia limitných hodnôt pre prachové častice o priemere  10 µm (PM10) a menej. Rozhodujúci podiel na tomto nepriaznivom stave má vykurovanie v domácnostiach tuhými palivami. Domácnosti emitujú do ovzdušia až 80 %  z celkových emisií PM10 na Slovensku. Zdravotníci bijú na poplach, že dochádza k zvyšovaniu úmrtnosti obyvateľstva v dôsledku kardiovaskulárnych a respiračných ochorení, k čomu významnou mierou prispieva aj znečistené ovzdušie.

Vytlačiť