ENVIROMESTO 2017 - pilotný ročník súťaže miest SR

ENVIROMESTO  2017 - pilotný ročník súťaže miest SR

Potreba kvalitného mestského životného prostredia je všeobecne uznávaná a žiadaná, avšak máloktorý obyvateľ, ale aj samospráva dokáže pre dosiahnutie želaného stavu spraviť maximum.  Našťastie aj na Slovensku už máme mestá, ktoré si uvedomujú vážnosť situácie, cítia zodpovednosť za svoje rozhodnutia a majú záujem problémy životného prostredia riešiť a tým neustále zlepšovať kvalitu života svojím obyvateľom. Environmentálna kvalita miest sa stáva ekonomickým motorom rozvoja a zelené riešenia prinášajú benefity všetkým subjektom pôsobiacim v ich území.

Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo pre environmentálne aktívne mestá súťaž ENVIROMESTO 2017, ktorá bude prebiehať v jesenných mesiacoch. Zapojené mestá budú môcť prezentovať svoje aktivity v súťažných oblastiach: Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra; Mestská mobilita a Adaptácia na zmeny klímy.

Cieľom súťaže je podporiť a oceniť mestá zodpovedné k svojim obyvateľom, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku vo svojich rozvojových dokumentoch a realizáciách a tiež podporiť Európsky týždeň mobility 2017. Snahou vyhlasovateľa je oceniť mestá, predstaviť ich aktivity, podporiť ich úsilie, poukázať na výhody využívania inovatívnych technológií, či prírode blízkych riešení, inšpirovať dobrými nápadmi. Súťaž má ambíciu vyzdvihnúť mestá, ktoré aktívne využívajú výhody modro-zelenej infraštruktúry pre život obyvateľov miest, ako sú napríklad lepšie zadržiavanie zrážkovej vody a jej čistenie; prevencia záplav a sucha; zlepšenie mikroklímy a kvality ovzdušia a s tým súvisiace zníženie rizík pre vznik alergií a astmy; zlepšenie odolnosti a nižšie náklady na údržbu mestskej zelene; revitalizácie priestorov pre rekreáciu; využívanie ekologickej verejnej dopravy, zvýšenie podielu aktívnych spôsobov dopravy ako sú chôdza či bicyklovanie, a najmä zvýšenie flexibility mesta pri prispôsobovaní sa zmenám klímy. Všetky tieto aktivity a mnohé ďalšie prispievajú k zlepšeniu atraktivity mestského priestoru pre obyvateľov a investorov.

Zároveň je súťaž príležitosťou podnietiť komunitné vnímanie a spoluprácu všetkých sektorov, či už škôl, neziskových organizácií, ale aj verejnosti pri tvorbe prostredia mesta, vytvoriť platformu pre porovnanie a intenzívnu výmenu skúseností pre zvyšovanie kvality životného prostredia v mestách.

Mestá, ktoré majú záujem získať  titul ENVIROMESTO 2017 sa môžu do súťaže prihlásiť do 10. novembra 2017, pričom v zmysle štatútu nemusia byť aktívne vo všetkých súťažných oblastiach. Vyhlasovateľom súťaže ENVIROMESTO 2017 je Ministerstvo životného prostredia SR. Národným koordinátorom je odborná organizácia rezortu - Slovenská agentúra životného prostredia. Štatút súťaže a prihlášku nájdu samosprávy na webovom sídle SAŽP: www.sazp.sk

Vytlačiť