Envirominimum získalo aktreditáciu

Envirominimum získalo aktreditáciu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo Slovenskej agentúre životného prostredia program kontinuálneho vzdelávania s názvom Envirominimum - zvyšovanie environmentálneho povedomia učiteľov materských škôl a rozvíjanie ich didaktických spôsobilostí pre environmentálnu výchovu (číslo rozhodnutia o akreditácii: 1901/2018-KV).  Hlavným cieľom aktualizačného vzdelávania je rozvíjať odborné vedomosti, didaktické zručnosti a schopnosti učiteľov predprimárneho vzdelávania v oblasti environmentálnej výchovy s cieľom jej integrácie do povinného obsahu výchovy a vzdelávania v materských školách.  Predškolský vek je totiž podľa mnohých odborníkov jedným z najdôležitejších období z pohľadu vštepovania vedomostí, zručností a návykov v oblasti environmentálnej výchovy, ktorá je chápaná ako priestor, kde do procesu formovania vstupuje žiak a učiteľ. Pedagógom z materských škôl poskytne program kontinuálneho vzdelávania možnosť  vzdelávať sa v oblastiach: Človek a príroda, Človek a spoločnosť a Zdravie a pohyb, ktoré budú nasmerované do piatich tematických oblastí: Environmentálna výchova v materských školách, Zelená v materskej škole, Udržateľný rozvoj ako spôsob rozvoja detí smerom k zdravému životnému prostrediu, Rozumná spotreba v materských školách a Zdravý životný štýl. Obsahovo bude rozložený do piatich vzdelávacích dní po 7 hodín a uzavrú ho záverečné prezentácie účastníkov vzdelávania.  Doba platnosti akreditácie kontinuálneho vzdelávania  Envirominimum je do konca roku 2023 a za absolvovanie programu bude pedagógom priznaných 9 kreditov. 

Vytlačiť