Medzinárodná konferencia Znečistené územia 2017

Medzinárodná konferencia Znečistené územia 2017

Konferencia Znečistené územia 2017 sa konala v hoteli Sorea Trigan na Štrbskom Plese 16. až 18. októbra 2017. Organizačne a programovo ju zastrešovalo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) a Slovenskou geotechnickou spoločnosťou. Účasť v prípravných výboroch konferencie za českú stranu prijalo Ministerstvo životného prostredia Českej republiky (MŽP ČR). Odborným garantom podujatia bola sekcia geológie a prírodných zdrojov MŽP SR. Konferenciu otvorili za slovenskú stranu Vlasta Jánová, generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR a Matej Ovčiarka, generálny riaditeľ SAŽP. Za českú stranu sa 125 účastníkom podujatia prihovoril Richard Přibyl, vedúci oddelenia sanácie z odboru environmentálnych rizík a ekologických škôd MŽP ČR.

Konferencia sa stala významným medzinárodným fórom pre legislatívu, politiku, výskum aj technológie v oblasti kontaminovaných území a sanáciu znečistenej pôdy, horninového prostredia a podzemnej vody. Na tohtoročnom podujatí sa zúčastnili zástupcovia ministerstiev, odborných organizácií, súkromných spoločností, vedeckých aj vzdelávacích inštitúcií zo Slovenska a Českej republiky. Podujatie svojimi príspevkami podporili aj experti z talianskej spoločnosti SOGESID, s ktorou SAŽP rozvíja spoluprácu už od konca r. 2016. SOGESID je internou odbornou zložkou talianskeho Ministerstva životného prostredia, krajiny a mora a Ministerstva infraštruktúry a dopravy v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia.

Slovenskí a českí odborníci na konferencii prezentovali množstvo realizovaných prác za posledné programové obdobie, a to nielen v oblasti prieskumu, sanácie a monitorovania environmentálnych záťaží, ale aj v oblasti hodnotenia rizík, budovania informačného systému, základného a aplikovaného výskumu či informovania širokej aj odbornej verejnosti. Takisto informovali o zámeroch do najbližších piatich rokov, ktoré budú finančne kryté predovšetkým zo zdrojov alokovaných v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na Slovensku, Operačného programu Životné prostredie (OPŽP) a Národného programu Životné prostredie (NPŽP) v Českej republike. Na konferencii odznela aj potreba užšej spolupráce s odborníkmi z iných oblastí, predovšetkým s tými, ktorí sa aktívne podieľajú na tvorbe a ochrane krajiny – urbanistami, krajinnými ekológmi a územnými plánovačmi. Platný legislatívny rámec pre manažment environmentálnych záťaží a ochranu pôdy, jeho implementácia do praxe a na Slovensku navyše aj moderný informačný systém posúvajú Slovenskú a Českú republiku na popredné miesta v riešení tejto problematiky v celoeurópskom meradle.

Viac informácií o konferencii Znečistené územia 2017 a o jej predchádzajúcich ročníkoch od r. 2013 je k dispozícii na stránke konferencie http://contaminated-sites.sazp.sk/.

Vytlačiť