MŽP SR vyhlásilo 27. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP

MŽP SR vyhlásilo 27. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP

Zameraná je na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zverejnilo 13. septembra 2017 27. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Prioritná os: 3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy

Špecifický cieľ: 3.1.1 Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC311-2017-27

Dátum vyhlásenia: 13. 9. 2017

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 33 000 000 EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

Viac informácií o výzve nájdete na:  http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/27-vyzva-zamerana-na-modelovanie-vyvoja-mimoriadnych-udalosti-monitorovanie-a-vyhodnocovanie-rizik-viazanych-na-zmenu-klimy-a-jej-dosledkov/

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že SO pre OP KŽP zverejňuje v rámci vyhlásených výziev na webovom sídle www.op-kzp.sk často kladené otázky žiadateľov všeobecného charakteru spolu s príslušnými odpoveďami, a to v kategórii Často kladené otázky (FAQ).

 

 

Vytlačiť