MŽP SR vyhlásilo 28. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na informačné aktivity

MŽP SR vyhlásilo 28. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na informačné aktivity

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zverejnilo 19. septembra 2017 v poradí 28. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Prioritná os:

1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifické ciele:

1.1.1    Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

1.2.3    Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd

 

1.3.1    Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000

 

1.4.1    Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

 

Kód výzvy:

OPKZP-PO1-Info-2017-28

Dátum vyhlásenia: 19. 9. 2017

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 5 000 000 EUR z Kohézneho fondu.

Viac informácií o výzve nájdete na:  http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/28-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranej-na-informacne-aktivity-s-kodom-opkzp-po1-info-2017-28/

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že SO pre OP KŽP zverejňuje v rámci vyhlásených výziev na webovom sídle www.op-kzp.sk často kladené otázky žiadateľov všeobecného charakteru spolu s príslušnými odpoveďami, a to v kategórii Často kladené otázky (FAQ).

Vytlačiť