MŽP SR vyhlásilo 29. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP

MŽP SR vyhlásilo 29. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP

MŽP SR vyhlásilo 29. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zverejnilo dňa 29. 9. 2017 v poradí 29. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Prioritná os:

1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ:

1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000

Kód výzvy:

OPKZP-PO1-SC131-2017-29

Dátum vyhlásenia: 29. 9. 2017

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 13 000 000 EUR z Kohézneho fondu.

Viac informácií o výzve nájdete na http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/29-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranej-na-zachovanie-a-obnovu-biodiverzity-a-ekosystemov-a-ich-sluzieb-mimo-chranenych-uzemi-a-zelenu-infrastrukturu-s-kodom-opkzp-po1-sc131-201/

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že SO pre OP KŽP zverejňuje v rámci vyhlásených výziev na webovom sídle www.op-kzp.sk často kladené otázky žiadateľov všeobecného charakteru spolu s príslušnými odpoveďami, a to v kategórii Často kladené otázky (FAQ).

Vytlačiť