MŽP SR vyhlásilo 40. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)

MŽP SR vyhlásilo 40. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia, zverejnilo 20. apríla 2018 v poradí 40. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
Prioritná os:
2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ:
2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Kód výzvy:
OPKZP-PO2-SC211-2018-40
Dátum vyhlásenia: 20. 4. 2018
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 17 000 000 EUR z Kohézneho fondu.
Viac informácií o výzve nájdete na http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/04/40_vyzva_na_predkladanie_ZoNFP_2-1-1-C_vodozadrzne_opatrenia2.pdf
Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že SO pre OP KŽP zverejňuje v rámci vyhlásených výziev na webovom sídle www.op-kzp.sk často kladené otázky žiadateľov všeobecného charakteru spolu s príslušnými odpoveďami, a to v kategórii Často kladené otázky (FAQ).

Zároveň by sme vás radi požiadali o vyjadrenie záujmu o informačný seminár k tejto výzve (číslo 40) alebo k výzve číslo 38. Dajte nám, prosím, vedieť prostredníctvom dotazníka, ktorý nájdete tu: http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/mali-by-ste-zaujem-o-informacny-seminar-k-vyzve-cislo-38-alebo-k-vyzve-cislo-40/

Vytlačiť