Program obnovy dediny 2018

Program obnovy dediny 2018

Oznamujeme potenciálnym žiadateľom, že bola sprístupnená webová aplikácia pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018 v rámci Programu obnovy dediny. Stalo sa tak v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2018.  Program obnovy dediny 2018 je realizovaný v gescii Slovenskej agentúry životného prostredia a bližšie informácie o možnosti poskytnutia podpory nájdete v na www.obnovadediny.sk.

 

 

Vytlačiť