RCBD vzdelávalo expertov ako znižovať množstvo odpadov a ako im predchádzať

RCBD vzdelávalo expertov ako znižovať množstvo odpadov a ako im predchádzať

Regionálne centrum Bazilejského dohovoru úspešne zorganizovalo 28. -  29. novembra 2017 v Bratislave medzinárodný workshop pre krajiny strednej a východnej  Európy venovaný téme znižovania množstva odpadov a prevencii ich vzniku. Hlavným cieľom workshopu bolo poučiť expertov z krajín spadajúcich pod finančnú podporu Európskeho nástroja susedstva (ENI EAST) - Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina a Nástroja predvstupovej pomoci (IPA) - Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko a Turecko v príprave a implementácii programov predchádzania vzniku odpadov s ohľadom na relevantnú legislatívu EU (Directive 2008/98/EC, Directive 2015/720) a priblíženie dobrých príkladov z praxe v krajinách EU.  Na workshope sa zúčastnilo 42 expertov, ktorým boli odprezentované skúsenosti z danej problematiky z Rakúska, Nemecka, Litvy, Českej republiky a Slovenska, ako aj zo spojeného sekretariátu Bazilejského dohovoru. Zároveň workshop poskytol účastníkom možnosť výmeny názorov a skúseností,  ako aj vytvoril priestor na propagovanie a rozšírenie výsledkov práce Expertnej pracovnej skupiny Bazilejského dohovoru: Koncepcia environmentálne vhodného nakladania s nebezpečnými a ostatnými odpadmi. Medzinárodný workshop bol financovaný SAŽP v spolupráci s TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange instrument of the European Commission).

 

 

 

 

 

 

Vytlačiť