Stávajú sa sektory hospodárstva Slovenskej republiky zelenšími?

Stávajú sa sektory hospodárstva Slovenskej republiky zelenšími?

Ministerstvo životného prostredia SR a SAŽP v týchto dňoch vydáva sektorovú indikátorovú správu s názvom „Stávajú sa sektory hospodárstva Slovenskej republiky zelenšími?“. Zostavil ju kolektív oddelenia analýz a hodnotenia životného prostredia Slovenskej agentúry životného prostredia.

Správa hodnotí stav vybraných sektorov hospodárstva z pohľadu ich vplyvu na životné prostredie a úroveň využívania prírodných zdrojov. Prezentuje vývoj z hľadiska oddelenia environmentálneho tlaku sektora od jeho hospodárskeho rastu. Poukazuje na oblasti, ktoré si vyžadujú väčšiu pozornosť na obmedzenie ich negatívneho vplyvu tak, aby Slovenská republika bola schopná zabezpečiť splnenie prijatých záväzkov a cieľov v oblasti udržateľného rozvoja, starostlivosti o životné prostredie a prechodu na nízkouhlíkové a zelené hospodárstvo. Správa hodnotí vývoj v šiestich vybraných sektoroch hospodárstva : priemyselná výroba, energetika, doprava, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a cestovný ruch, ktoré možno považovať vzhľadom na ich charakter za najvýznamnejšie z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie a využívanie zdrojov.   

Správa nadväzuje na pravidelné hodnotenie vplyvu vybraných sektorov na životné prostredie, ktoré vykonáva SAŽP od roku 2003 prostredníctvom sektorových indikátorov a správ. Pri tvorbe tejto publikácie bola použitá metodika Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Správa je zostavená z najvýznamnejších informácií a zistení v jednotlivých sektorových indikátoroch a sektorových správach. Zameriava sa na zodpovedanie štyroch kľúčových otázok:

•             Ako sú implementované environmentálne princípy a ciele súvisiace so sektorom do strategických dokumentov na úrovni SR a EÚ?

•             Aký je stav a smerovanie sektora vo vzťahu k životnému prostrediu?

•             Aké sú interakcie sektora a životného prostredia?

•             Aká je odozva spoločnosti na zmierňovanie, resp. kompenzáciu negatívnych dôsledkov sektora na životné prostredie?

Na zhodnotenie smerovania sektora smerom k udržateľnému rastu je použitá metóda decouplingu, t. j. oddelenia vplyvu hospodárskeho rastu v sektore od jeho negatívneho environmentálneho vplyvu na životné prostredie a využívanie zdrojov.

Správa je dostupná  v dvoch jazykových verziách.

sk verzia: https://www.enviroportal.sk/spravy/detail/8023 

en verzia:  http://enviroportal.sk/spravy/detail/8002

Vytlačiť