Svetový deň mokradí v znamení ich významu pre udržateľnú budúcnosť miest

Svetový deň mokradí v znamení ich významu pre udržateľnú budúcnosť miest

Rozvoj sídiel spôsobil v minulosti  významný úbytok mokradí v dôsledku čoho celosvetovo klesá dostupnosť pitnej vody, zhoršuje sa kontrola povodní, ukladanie uhlíka a vytráca sa tradičný spôsob spolunažívania s mokraďami. Potrebu zvrátiť tento trend  potvrdzuje tohtoročná hlavná téma Svetového dňa mokradí (2. február 2018) – Mokrade pre udržateľnú budúcnosť miest, ktorá poukazuje na dôležitú a nenahraditeľnú úlohu mokradí v našich mestách. Znižujú totiž riziko záplav, filtrujú škodlivé látky z vody, sú zdrojom pitnej vody, zlepšujú kvalitu ovzdušia, poskytujú priestor na rekreáciu a prispievajú k  zlepšeniu kvality života obyvateľov sídiel. Viac informácií na túto tému nájdete aj prostredníctvom plagátu Štátnej ochrany prírody SR Mokrade v sídlach: hodnotné pozemky, nie bezcenné územia, ktorý pripájame ako prílohu.

Význam mokradí pre udržateľnú budúcnosť miest si pripomenieme v Slovenskej agentúre životného prostredia aj prostredníctvom envirovzdelávacích aktivít.  Pracovníci oddelenia environmentálnej výchovy a vzdelávania navštívia 8. februára 2018 Materskú školu v Badíne a spolu s deťmi budú hľadať odpovede na otázky, či je mokraď naozaj mokrá, kto v nej býva a prečo ju potrebujeme. Zážitkový program pre predškolákov bude plný spoznávania, pozorovania, hier aj ponaučenia.

Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie  pripravilo v spolupráci so Združením milovníkov vtáctva a prírody v Kolárove interaktívny program k Svetovému dňu mokradí.  Aktivity sú na prihlásených školách naplánované od  6. - 7.  februára.  Program je určený pre žiakov 5. - 6. ročníka a skladá sa z dvoch blokov: prezentácie Čo je to mokraď?  a lektorovanej exkurzie v zaujímavej lokalite Dögös.

Svetový deň mokradí si každoročne pripomíname 2. februára, pretože v tento deň bol v roku 1971 podpísaný Ramsarský dohovor – medzinárodný dohovor na ochranu mokradí. Ich ochrana sa stala predmetom medzinárodnej spolupráce najmä z toho dôvodu, že veľký úbytok a nerozumné využívanie mokradí spôsobili na celom svete vážne ohrozenie mokraďových ekosystémov a druhov, ktoré sú na ne existenčne viazané, napr. hmyz a vodné vtáctvo. Dohovor má v súčasnosti 154 zmluvných strán, medzi nimi je aj Slovensko. Jednou zo základných povinností členských krajín je zápis aspoň jednej mokrade do Zoznamu mokradí medzinárodného významu. Slovenská republika prispela do tohto zoznamu postupným prihlásením 14 lokalít na výmere 40 697 ha.

Foto: Pixabay

Vytlačiť