XXI. ročník konferencie krajina - človek - kultúra 2017

XXI. ročník konferencie krajina - človek - kultúra 2017

XXI. ročník konferencie s podtitulom Zelená infraštruktúra - život pre krajinu je zameraný na zvyšovanie povedomia v tejto oblasti.

Cieľom konferencie je popularizácia témy, predstavenie konceptu a skupín prínosov zelenej infraštruktúry s osobitným prihliadnutím na ochranu biodiverzity, ekosystémové služby a na adaptáciu na nepriaznivé dopady zmeny klímy, a to formou prezentovania úspešných aktivít revitalizácie a budovania zelenej infraštruktúry v krajine.

Konferencia je súčasťou podujatí pre podporu implementácie Európskeho dohovoru o krajine na Slovensku a je organizovaná ako sprievodné podujatie Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 2017. Je určená pre zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy, štátnej správy, odborných inštitúcií, mimovládnych organizácií, ako aj  širokej odbornej i laickej verejnosti.

Tematické okruhy konferencie:

  • Koncept zelenej infraštruktúry
  • Ekosystémové služby s podporou zelenej infraštruktúry
  • Zelená infraštruktúra priaznivá pre biodiverzitu
  • Zelená infraštruktúra ako prvky adaptácie na zmenu klímy
  • Realizácia prvkov zelenej infraštruktúry v krajine
Vytlačiť