Zapojte sa do verejnej diskusie o budúcnosti kohézie

Zapojte sa do verejnej diskusie o budúcnosti kohézie

Verejná diskusia o fondoch Európskej únie v oblasti súdržnosti je pripravená formou dotazníka, ktorý je dostupný aj v slovenskom jazyku. Táto konzultácia je otvorená všetkým občanom a zainteresovaným stranám so záujmom o politiku súdržnosti vrátane príjemcov programov a fondov EÚ (napríklad štátne, regionálne a miestne orgány, medzivládne a mimovládne organizácie, akademické inštitúcie, občianska spoločnosť a podniky).

V roku 2018 Komisia predloží komplexné návrhy ďalšej generácie finančných programov viacročného finančného rámca na obdobie po roku 2020, ktorý predstavuje dlhodobý rozpočet Únie. Návrhy Komisie budú koncipované s cieľom umožniť EÚ riešiť prioritné otázky v oblastiach, kde môže dosiahnuť viac než členské štáty konajúce jednotlivo. To si vyžaduje dôkladné posúdenie pozitív súčasného rámca, ako aj oblastí, kde by sa v budúcnosti mohlo postupovať efektívnejšie. Táto konzultácia je neoddeliteľnou súčasťou daného procesu a jej cieľom je zhromaždiť názory všetkých zainteresovaných strán na to, ako čo najlepšie využiť každé euro z rozpočtu EÚ.

Vytlačiť