Zlepšenie informovanosti a poskytovanie poradenstva

Zlepšenie informovanosti a poskytovanie poradenstva

Názov projektu: Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku

Cieľ:

Národný projekt zabezpečí zlepšenie ochrany životného prostredia prostredníctvom osvety a lepšej informovanosti verejnosti a dotknutých subjektov v oblastiach jednotlivých zložiek životného prostredia. Cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizovania rôznych typov informačných aktivít, osvetových programov a poradenstva, čím podporí vyššiu účasť verejnosti na rozhodovacích procesoch a zvýši environmentálne povedomie verejnosti a dotknutých subjektov na riadení životného prostredia. Národný projekt významnou mierou prispeje k naplneniu cieľov Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) v oblasti informovanosti a poradenstva. Základom národného projektu je súbor hlavných aktivít, prostredníctvom ktorých budú realizované informačné aktivity viazané na investičné priority1 až 4 Prioritnej osi 1 a investičnej priority 1 Prioritnej osi 2. Okrem týchto aktivít budú realizované aj aktivity prierezového charakteru, ktoré sú orientované na zlepšenie informovanosti o kvalite životného prostredia v celej prioritnej osi 1 a 2, t.j. udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry a adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami. Globálnym cieľom národného projektu je zlepšovanie kvality životného prostredia SR prostredníctvom zabezpečenia prístupu cieľových skupín k informáciám a zvyšovania povedomia v oblasti životného prostredia.

Hlavné aktivity projektu:

  1. Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  1. Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd
  2. Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura2000
  3. Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality
  4. Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)
  5. Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Výstupy:

Plánovaný počet osôb zapojených do informačných aktivít 5 955 513.

Plánovaný počet subjektov zapojených do informačných aktivít 11 430.

Plánovaný počet zrealizovaných informačných aktivít 1 035.

Výsledkom realizácie projektu bude:

Realizáciou aktivít národného projektu sa zabezpečí efektívnejší prístup cieľových skupín – občanov SR k informáciám v oblasti životného prostredia na základe čoho sa sekundárne očakáva udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov a zabezpečenie prirodzenej ochrany životného prostredia zo strany cieľových skupín ako nositeľov získaných vedomostí. Následne sa zabezpečí vyššia účasť verejnosti na rozhodovacích procesoch a zvýši sa environmentálne povedomie verejnosti a dotknutých subjektov pri jeho riadení, zabezpečí sa informovanosť v problematike nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie a zároveň sa zlepší komunikácia pri objasňovaní problémov jednotlivých skupín a zosúlaďovania ich záujmov.

Stav projektu: v realizácií

Program: OP KŽP

Vladimír Malý RNDr.
projektový manažér, poverený zastupovaním vedúceho odboru národných projektov 
Odbor národných projektov 
vladimir.maly@sazp.sk
048 4374126
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Vytlačiť