Národné projekty

Národný projekt „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“

                Národný projekt realizovaný SAŽP zabezpečí lepšie informovanie verejnosti a dotknutých subjektov – cieľových skupín, prostredníctvom realizovania informačných aktivít, programov a poradenstva. Projekt významnou mierou naplní ciele Operačného programu Kvalita životného prostredia, najmä v oblasti informovanosti a poradenstva. Realizáciou komplexu informačných aktivít vo forme národného projektu sa prispeje k systémovému riešeniu problematiky efektívnej informovanosti o kvalite životného prostredia, zlepšovaniu povedomia, ako aj prístupu k informáciám, tvorby nástrojov informovania, poradenstva a podpory výmeny informácií medzi zainteresovanými skupinami, s cieľom zjednotenia a zefektívnenia komunikácie v oblasti životného prostredia. Základom národného projektu je súbor 6 hlavných aktivít, ktorých predmetom je realizácia uceleného komplexu informačných nástrojov, zahŕňajúcich najmä informačné aktivity, ktoré budú zabezpečované prostredníctvom organizácie podujatí, marketingových nástrojov (informačné kampane, konferencie, semináre, webináre, workshopy, informačné programy, fóra, výstavy, exkurzie a iné) a aktivít na podporu priameho marketingu (publikácie, tlačoviny, propagačné materiály, reklamné materiály a PR komunikácia).

 

Národný projekt „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska“

               Zámerom národného projektu je zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území. Národný projekt sa zameriava najmä na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry, prostredníctvom cielenej výsadby drevín v intraviláne obcí, v zastavanom území obcí a vo vymedzenom priestore, ktorý je definovaný dokumentáciou ochrany prírody a krajiny – miestny územný systém ekologickej stability podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Národný projekt prispeje k zachovaniu prírodných a poloprírodných oblastí. Národným projektom sa prispeje k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia, a to prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich ekosystémov. Cieľom národného projektu je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov prípadne realizáciou jednoduchých terénnych uprav za účelom vytvárania, resp. obnovy biodiverzity, ktorá plní primárne ekologické funkcie.