Enviromagazin FORUM BAT Dedina Roka 2015
MŽP SR Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    Environmentálny fond

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA A VZDELÁVANIE

SAŽP zabezpečuje odbornú činnosť v oblasti neformálnej environmentálnej výchovy a vzdelávania na celoslovenskej a regionálnej úrovni prostredníctvom:

 • Odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (OEVV) – celoslovenská
 • Stredisko environmentálnej výchovy Dropie (SEV) – regionálna

Cieľovou skupinou sú školy (materské, základné, stredné), koordinátori a odborní pracovníci environmentálnej výchovy, zamestnanci štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a široká verejnosť.

Hlavné činnosti:

Praktická

 • celoslovenské súťaže a programy pre školy
 • pobytové a jednodňové programy realizované zážitkovou formou v SEV Dropie
 • prednášky, workshopy, školenia a konferencie

Metodická

 • tvorba metodických materiálov pre mimoškolskú environmentálnu výchovu
 • vzdelávanie pedagógov materských, základných a stredných škôl
 • realizácia metodických dní environmentálnej výchovy
 • poradenstvo pre pedagógov a študentov

Publikačná

 • príprava edukačných a informačných publikácií pre školy a verejnosť
 • služby environmentálnej knižnice
 • vydávanie celoštátneho periodika ENVIROMAGAZÍN – časopis o ochrane a tvorbe životného prostredia (www.enviromagazin.sk)

Koncepčná

 • spolupráca s MŽP SR, MŠVVaŠ SR, rezortnými inštitúciami a MVO pri tvorbe koncepcií environmentálnej výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju

Organizačná

 • organizácia vzdelávacích podujatí pre učiteľov, pracovníkov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a pre odbornú verejnosť - prednášky, školenia,semináre, konferencie, výstavy
 • dramaturgické a organizačné zabezpečenie medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM (www.envirofilm.sk)

Projektová

 • realizácia celoslovenských a medzinárodných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ (OPŽP), LifeLong Learning Programme (LLP) a ďalších grantových schém
 • medzinárodná spolupráca v oblasti environmentálnej výchovy

Ponuka odborných činností pre verejnosť


Kontakty:

Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

www.sazp.sk/evv
o-vychova@sazp.sk

Ing. Veronika Kováčiková - veronika.kovacikova@sazp.sk - 048/43 74 177
Mgr. Dobromila Bobková - dobromila.bobkova@sazp.sk - 048/43 74 177, 0915 595 199
RNDr. Jana Šimonovičová, PhD. - jana.simonovicova@sazp.sk - 048/43 74 185
Mgr. Lucia Šávoltová - lucia.savoltova@sazp.sk - 048/43 74 177, 0918 500 032
Mgr. Barbora Mistríková - barbora.mistrikova@sazp.sk - 048/43 74 177
Mgr. Veronika Páričková - veronika.parickova@sazp.sk - 048/ 43 74 173
Hana Pančíková - hana.pancikova@sazp.sk - 048/43 74 194
Soňa Chrienová - sona.chrienova@sazp.sk - 048/43 74 171

Slovenská agentúra životného prostredia
Stredisko environmentálnej výchovy Dropie
Kolárovská 30
946 14 Zemianska Oľča

www.sazp.sk/evv
sev-dropie@sazp.sk

Ing. Ladislav Bíro- ladislav.biro@sazp.sk - 035/78 96 055, 0905 314 427

Facebook naj