EKOTOPFILM - ENVIROFILM 2017  Enviromagazin 4/2016
Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Ochrana vôd

Prehľad právnych predpisov Európskej únie s požiadavkou na poskytovanie informácií a podávanie správ v gescii MŽP SR

Kapitola  15.10.20.20  Ochrana vôd a vodné hospodárstvo

 1. Smernica Rady  76/160/EHS z 8. decembra 1975 týkajúca sa kvality vody určenej na kúpanie (v znení neskorších predpisov) (ukončenie platnosti 31.12.2014)
 2. Smernica Rady 80/68/EHS zo 17. decembra 1979 o ochrane podzemných vôd pred znečistením spôsobeným niektorými nebezpečnými látkami (v znení neskorších predpisov) (ukončenie platnosti 21.12.2013)
 3. Smernica Rady 82/176/EHS z 22.3.1982 o hodnotách limitov a kvalitatívnych cieľov pre vypúšťanie ortuti priemyselnými podnikmi používajúcimi chlór-alkalickú elektrolýzu (v znení neskorších predpisov) (ukončenie platnosti 22.12.2012)
 4. Smernica Rady 83/513/EHS o hraničných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre odpady kadmia (v znení neskorších predpisov) (ukončenie platnosti 22.12.2012)
 5. Smernica Rady 84/156/EHS z 8.3.1984 o hodnotách limitov a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie ortuti podnikmi nepoužívajúcimi chlór-alkalickú elektrolýzu (v znení neskorších predpisov) (ukončenie platnosti 22.12.2012)
 6. Smernica rady 84/491/EHS o hraničných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre hexachlórcyklohexán (v znení neskorších predpisov) (ukončenie platnosti 22.12.2012)
 7. Smernica Rady 86/280/EHS o hraničných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre odpadové vody obsahujúce niektoré nebezpečné látky zahrnuté v Prílohe I k smernici 76/464/EHS (v znení neskorších predpisov) (ukončenie platnosti 22.12.2012)
 8. Smernica Rady 91/271/EHS týkajúca sa čistenia mestskej odpadovej vody (v znení neskorších predpisov)
 9. Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991, týkajúca sa ochrany vôd pred znečistením spôsobenom dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (v znení neskorších predpisov)
 10. Rozhodnutie Komisie 92/446/EHS z 27.7.1992 o dotazníkoch ku smerniciam v oblasti vody (v znení neskorších predpisov)
 11. Rozhodnutie Komisie 95/337/ES , ktorým sa dopĺňa rozhodnutie 92/446/EHS o dotazníkoch pre smernice sektora vôd
 12. Smernica Komisie  98/15/ES z 27. februára 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/271/EHS pokiaľ ide o niektoré požiadavky stanovené v jej prílohe I
 13. Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (v znení neskorších predpisov)
 14. Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000 ustanovujúca rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky (v znení neskorších predpisov)
 15. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS (v znení neskorších predpisov)
 16. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/11/ES z 15. februára 2006 o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia Spoločenstva
 17. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/44/ES zo 6. septembra 2006 o kvalite sladkých povrchových vôd vyžadujúcich ochranu alebo zlepšenie kvality na účely podpory života rýb (v znení neskorších predpisov)
 18. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/113/ES z 12. decembra 2006 o kvalite vôd mäkkýšov (v znení neskorších predpisov)
 19. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z  12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality (v znení neskorších predpisov)
 20. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES
 21. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008 , ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii)

Kapitola  15.10.10.00  Všeobecné ustanovenia a programy

 1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík

Zoznam a znenie (anglické i slovenské) všetkých právnych predpisov EÚ v kapitole Ochrana vôd a vodné hospodárstvo je možné nájsť na portáli Európskej únie, v príslušnej časti EUR-Lex.

Dátum poslednej aktualizácie: 21.5.2012


Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook