EKOTOPFILM - ENVIROFILM 2017  Enviromagazin 4/2016
Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Ochrana ovzdušia

Prehľad právnych predpisov Európskej únie v gescii MŽP SR s požiadavkou na poskytovanie informácií a podávanie správ

 

Kapitola  15.10.20.30 Monitorovanie znečistenia ovzdušia

Kapitola  15.10.10.00  Všeobecné ustanovenia a programy

Kapitola  15.10.20.00 Znečistenie a škodliviny

 

 1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/63/ES z 20. decembra 1994 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín vznikajúcich pri skladovaní benzínu a jeho distribúcií z terminálov do čerpacích staníc
 2.  Smernica Rady 96/62/ES z 27. septembra 1996 o určovaní kvality ovzdušia
 3. Rozhodnutie Rady 97/101/ES z 27. januára 1997, ktorým sa zavádza vzájomná výmena informácií a údajov zo sietí a samostatných staníc merajúcich znečistenie vo voľnom ovzduší v rámci členských štátov
 4. Smernica 98/70/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 1998 vzťahujúca sa na kvalitu benzínu a motorovej nafty, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/EHS
 5. Smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických   rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach
 6. Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 1999 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách, ktorá mení a dopĺňa smernicu 93/12/EHS
 7. Smernica  Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/EC  o spaľovaní odpadov
 8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/80/ES z 23. októbra 2001 o obmedzení emisií niektorých znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení
 9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/81/ES z 23. októbra 2001 o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušie
 10. Smernica 2002/3/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. februára 2002, ktorá sa týka ozónu v ovzduší
 11. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003, ktorou  sa zriaďuje systém na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61
 12. Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES
 13. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES z 15. decembra 2004, ktorá sa týka arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší
 14. Rozhodntie Komisie 2004/224/ES z 20. februára 2004, ktorým sa ustanovujú opatrenia na predkladanie informácií o plánoch a programoch, ktoré vyžaduje smernica Rady 96/62/ES v súvislosti s limitnými hodnotami určitých znečisťujúcich látok v ovzduší
 15. Rozhodnutie Komisie 2004/461/ES z 29. apríla 2004, ktorým sa stanovuje dotazník, ktorý sa má používať pri podávaní ročných správ o hodnotení kvality ovzdušia v súlade so smernicami Rady 96/62/ES a 1999/30/ES a v súlade so smernicami Európskeho parlamentu a Rady 2000/69/ES a 2002/3/ES
 16. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/33/ES zo 6. júla 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/32/ES vzhľadom na obsah síry v lodných palivách
 17. Rozhodnutie Komisie 2005/166/ES 10. februára 2005, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávajúce rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 280/2004/ES týkajúce sa mechanizmu sledovania emisií skleníkových plynov v Spoločenstve a uplatňovania Kjótskeho protokolu
 18. Rozhodnutie Komisie 2006/329/ES z 20. februára 2006 , ktorým sa ustanovuje dotazník, ktorý sa má používať na podávanie správ o vykonávaní smernice 2000/76/ES o spaľovaní odpadov
 19. Rozhodnutie Komisie 2006/534/ES z  20. júla 2006 o dotazníku týkajúcom sa správ členských štátov o vykonávaní smernice 1999/13/ES v období rokov 2005 – 2007
 20. Rozhodnutie Komisie 2006/803/ES z 23. novembra 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/381/ES, ktorým sa zavádza dotazník hlásenia o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES
 21. Rozhodnutie Komisie 2007/205/ES z 22. marca 2007 , ktorým sa stanovuje spoločný formát pre prvú správu členských štátov o implementácii smernice Rady 2004/42/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín 
 22. Rozhodnutie Komisie 2007/531/ES z  26. júla 2007 , ktoré sa týka dotazníka k správam členských štátov o vykonávaní smernice Rady 1999/13/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach v období rokov 2008 – 2010
 23. Rozhodnutie Komisie 2007/589/ES z 18. júla 2007 , ktorým sa zavádzajú usmernenia o monitorovaní a predkladaní správ o emisiách skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES
 24. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES z 15. januára 2008 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
 25. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z  21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe
 26. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES, pokiaľ ide o kvalitu automobilového benzínu, motorovej nafty a plynového oleja a zavedenie mechanizmu na monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/32/ES, pokiaľ ide o kvalitu paliva využívaného v plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy, a zrušuje smernica 93/12/EHS
 27. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006
 28. Rozhodnutie Komisie 2009/73/ES zo 17. decembra 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/589/ES, pokiaľ ide o usmernenia o monitorovaní a predkladaní správ o emisiách oxidu dusného 
 29. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu
 30. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia)
 31. 2010/681/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 9. novembra 2010 o dotazníku k správam členských štátov o vykonávaní smernice Rady 1999/13/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach v období rokov 2011 – 2013
 32. Rozhodnutie Komisie 2010/693/ ES z 22. júla 2010, ktorým sa stanovuje spoločný formát pre druhú správu členských štátov o implementácii smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín
 33. 2010/731/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2010, ktorým sa ustanovuje dotazník, ktorý sa má používať na podávanie správ o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES o spaľovaní odpadov
 34. Rozhodnutie Komisie 2011/92/EÚ z 10. februára 2011, ktorým sa zavádza dotazník, ktorý sa má použiť na vypracovanie prvej správy o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES o geologickom ukladaní oxidu uhličitého
 35. 2011/278/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii
 36. Rozhodnutie Komisie 2011/540/EÚ z 18. augusta 2011 o zmene a doplnení rozhodnutia 2007/589/ES, pokiaľ ide o zaradenie usmernení o monitorovaní a predkladaní správ o emisiách skleníkových plynov z nových činností a plynov
 37. 2011/850/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2011, ktorým sa stanovujú pravidlá pre smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokiaľ ide o vzájomnú výmenu informácií a podávanie správ o kvalite okolitého ovzdušia
 38. 2012/115/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 10. februára 2012, ktorým sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa prechodných národných programov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách 
 39. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012 z 21. júna 2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES
 40. Vykonávacie rozhodnutie 2012/795/EÚ Komisie z 12. decembra 2012, ktorým sa stanovuje typ, formát a frekvencia informácií, ktoré majú členské štáty sprístupňovať na účely predkladania správ o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách
 41. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 389/2013 z 2. mája 2013, ktorým sa zriaďuje register Únie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009/ES a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 920/2010 a č. 1193/2011
 42. 2013/448/EÚ: Rozhodnutie Komisiez 5. septembra 2013 o vnútroštátnych vykonávacích opatreniach na prechodné bezodplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov v súlade s článkom 11 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES
 43. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 z 21. mája 2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES
 44. Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 529/2013/EÚ z 21. mája 2013 o pravidlách započítavania pre emisie a záchyty skleníkových plynov vyplývajúce z činností súvisiacich s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesným hospodárstvom a o informáciách týkajúcich sa opatrení súvisiacich s týmito činnosťami

  

Zoznam a znenie (anglické i slovenské) všetkých právnych predpisov EÚ  je možné nájsť na portáli Európskej únie, v príslušnej časti EUR-Lex.


Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook