T2GE Enviromagazin BANER http://mineral-resources.sazp.sk/ 
Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Ochrana vôd

Rok 2016

  • Plány manažmentu povodňového rizika (v zmysle smernice 2007/60/ES)
  • Plány manažmentu správnych území povodí (v zmysle smernice 2000/60/ES)
  • Zoznam vôd určených na kúpanie v SR pre kúpaciu sezónu 2016 (v zmysle smernice 2006/7/ES)
  • Správa o stave implementácie smernice Rady 91/676/EHS týkajúcej sa ochrany vôd pred znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov v Slovenskej republike, 2016
  • Dotazník v zmysle čl. 15 smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd – UWWTD Data Request 2015
  • Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd, 2016
  • Predbežné hodnotenie povodňového rizika - aktualizácia, 2016 (v zmysle smernice 2007/60/ES)
  • Mapy povodňového ohrozenia a povodňového rizika - aktualizácia kódov geografických oblastí, 2016 (v zmysle smernice 2007/6/ES)

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

 Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

 

 


 


Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook