EKOTOPFILM - ENVIROFILM 2017  Enviromagazin 4/2016
Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákonDobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží


Projekt Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží je ďalším z projektov v rámci Operačného programu Životného prostredia, Prioritnej osi 4: Odpadové hospodárstvo, Operačný ćieľ 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania. Projekt je chápaný ako dobudovanie existujúceho Informačného systému environmentálnych záťaží (IS EZ), ktorého základ bol vytvorený v rámci projektu geologickej úlohy Systematická identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej republiky, realizovaného v rokoch 2006 – 2008.

 

Ciele navrhovaného projektu predstavujú nasledovné aktivity:

Aktivita 1) Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží s dôrazom na:

 • Dobudovanie Registra dokumentov environmentálnych záťaží v rámci IS EZ, t.j. komplexná analýza požadovaných dokumentov a príprava všetkých potrebných formulárov v zmysle návrhu zákona o environmentálnych záťažiach (napr. formuláre rozhodnutí, zápisy z kontrol, prerokovaní o určení zodpovednej osoby za environmentálnu záťaž, atď.).
 • Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží s ohľadom na poskytovanie informácií v danej oblasti širokej verejnosti cez Enviroportál a EnviroInfo.
 • Prevádzka Informačného systému environmentálnych záťaží vrátane jeho každoročnej aktualizácie na základe požiadaviek MŽP SR (roky 2009 – 2013).
 • Aktualizácia údajov za povinné osoby v rámci jednotlivých častí registrov (REZ – časť A (pravdepodobné environmentálne záťaže), REZ – časť B (environmentálne záťaže), REZ – časť C (sanované/rekultivované lokality)) do termínu dobudovania rozšíreného Informačného systému environmentálnych záťaží.
 • Monitorovanie napĺňania údajov povinnými osobami a konzistentnosti registrov.
 • Dobudovanie prepojenia Informačného systému environmentálnych záťaží s ostatnými funkčnými informačnými systémami.

Aktivita 2) Informačná a vzdelávacia kampaň, ktorá vo forme informačných a inštruktážnych pravidelných školení bude informovať a vzdelávať:

 • pracovníkov štátnej správy, najmä obvodných úradov životného prostredia, Slovenskej inšpekcie životného prostredia
 • pracovníkov samosprávy, najmä VÚC a obcí,
 • odborných pracovníkov v oblasti riešenia environmentálnych záťaží z iných dotknutých ministerstiev (MO SR, MH SR, MP SR, atď.)

Vzdelávacia kampaň s dôrazom na Informačný systém environmentálnych záťaží bude prebiehať pre jednotlivé kraje v členení:
-   Bratislavský kraj.
-   Trnavský kraj,
-   Trenčiansky kraj,
-   Nitriansky kraj,
-   Žilinský kraj,
-   Banskobystrický kraj,
-   Košický kraj,
-   Prešovský kraj.

Informačné semináre v roku 2013
Kraj Termín konania  Miesto konania Foto zo seminára
Banskobystrický kraj 7. 3. 2013 SAŽP Banská Bystrica SAŽP Banská Bystrica

Informačné semináre v roku 2012
Kraj Termín konania  Miesto konania Foto zo seminára
Bratislavský kraj   3. 4. 2012 SAŽP Bratislava SAŽP Bratislava
    
Košický kraj 18. 4. 2012 Penzión Horse Inn Košice  Horse Inn Košice
Prešovský kraj 19. 4. 2012 Penzión Horse Inn Košice 
    
Banskobystrický kraj 17. 5. 2012 Úrad BBSK BBSK Banská Bystrica
Žilinský kraj 18. 5. 2012 Úrad BBSK BBSK Banská Bystrica
Nitriansky kraj 17. 9. 2012 Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
Trenčiansky kraj 18. 9. 2012 Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
Trnavský kraj 19. 9. 2012 Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra

Prezentácie z uskutočnených informačných seminárov v roku 2012 - Bratislava, Košice, Banská Bystrica
Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (RNDr. Vlasta Jánova, PhD.)  Prezentácia
Zákon č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Mgr. Mária Gažíová)  Prezentácia
OPŽP – Operačný cieľ 4.4: Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania   Prezentácia
Príloha k prezentácii OPŽP: Metodické usmernenie k plánu prác podľa § 8 zákona č. 409/2011 Z. z. – Draft  Plán prác-draft
Informačný systém environmentálnych záťaží  Prezentácia
Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia  Prezentácia
Informačný systém environmentálne škody – oznámenie  Prezentácia

Fotodokumentácia z uskutočnených informačných seminárov v roku 2011
Kraj Termín konania Miesto konania Foto zo seminára 
Nitriansky kraj 19. 9. 2011  Kaštieľ Mojmírovce  Mojmírovce
Bratislavský kraj 20. 9. 2011 Kaštieľ Mojmírovce
Trnavský kraj 21. 9. 2011 Kaštieľ Mojmírovce
Trenčiansky kraj 22. 9. 2011 Kaštieľ Mojmírovce
    
Banskobystrický kraj 12.10.2011 SAŽP Banská Bystrica SAŽP Banská Bystrica
Žilinský kraj 13.10.2011 SAŽP Banská Bystrica
Košický kraj 27.10.2011 UVZ TU Košice, Herľany UVZ TU Herľany
Prešovský kraj 28.10.2011 UVZ TU Košice, Herľany

Prezentácie z uskutočnených informačných seminárov v roku 2011 - Mojmírovce, Banská Bystrica, Herľany
Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží  Prezentácia
Metodický pokyn na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia – návrh  Prezentácia
Zákon o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov  Prezentácia
Odpadové hospodárstvo v rámci OPŽP (Operačný program životné prostredie)  Prezentácia
Register skládok odpadov – správa a aktualizácia  Prezentácia
 
Fotodokumentácia z uskutočnených informačných seminárov v roku 2010
Kraj Termín konania  Miesto konania  Foto zo seminára 
Banskobystrický kraj 21. 9. 2010  SEV SAŽP Teplý Vrch Teplý Vrch
Prešovský kraj 22. 9. 2010 SEV SAŽP Teplý Vrch
Košický kraj 23. 9. 2010 SEV SAŽP Teplý Vrch
Kraj
Bratislavský kraj 11. 6. 2010 SEV SAŽP Modra Harmónia Modra Harmónia
Trenčiansky kraj 10. 6. 2010 SEV SAŽP Modra Harmónia
Trnavský kraj   9. 6. 2010 SEV SAŽP Modra Harmónia
Žilinský kraj   8. 6. 2010 SEV SAŽP Modra Harmónia
Nitriansky kraj   7. 6. 2010 SEV SAŽP Modra Harmónia

Prezentácie z uskutočnených informačných seminárov v roku 2010 - Modra Harmónia, Teplý Vrch
Informačný systém environmentálnych záťaží Prezentacia
Aktuálny stav riešenia problematiky environmentálnych záťaží v Slovenskej republike Prezentacia
Metodický pokyn: Analýza rizika znečisteného územia – návrh  Prezentacia
Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2010 – 2015) Prezentacia
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách Prezentacia
Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží Prezentacia
 

Fotodokumentácia z uskutočnených informačných seminárov v roku 2009
Kraj Termín konania  Miesto konania  Foto zo seminára 
Bratislavský kraj 15.5.2009  SEV SAŽP Modra Harmónia Modra Harmónia
Trenčiansky kraj 14.5.2009 SEV SAŽP Modra Harmónia
Trnavský kraj 13.5.2009 SEV SAŽP Modra Harmónia
Nitriansky kraj 12.5.2009 SEV SAŽP Modra Harmónia
Kraj
Banskobystrický kraj 26.5.2009 SEV SAŽP Drieňok Teplý Vrch Teplý Vrch
Žilinský kraj 27.5.2009 SEV SAŽP Drieňok Teplý Vrch
Prešovský kraj 28.5.2009 SEV SAŽP Drieňok Teplý Vrch
Košický kraj 29.5.2009 SEV SAŽP Drieňok Teplý Vrch

 

PROPAGÁCIA PROJEKTU

ROK 2009

ENVIROMAGAZÍN 1/2009 - link
Príspevok o projekte - Stav horninového prostredia a jeho ochrana, Informačný systém environmentálnych záťaží  

ENVIROMAGAZÍN MČ 2/2009  (mimoriadne číslo k environmentálnym záťažiam) - link

ROK 2010

ENVIROMAGAZÍN 5/2010 - link
Príspevok o projekte -  Environmentálne záťaže oprávnene v centre pozornosti

ROK 2011

ENVIROMAGAZÍN 1/2011 - link
Príspevok o projekte - Environmentálne záťaže pomôže vyriešiť nový zákon

ROK 2012

ENVIROMAGAZÍN 1/2012 - link
Príspevok o projekte – Zákon o environmentálnych záťažiach konečne schválený

ENVIROMAGAZÍN 5/2012 - link 
Príspevok o projekte – Informačný systém environmentálnych záťaží

ROK 2013

ENVIROMAGAZÍN 4/2013
Príspevok o projekte – Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží


Seminár pre odborne spôsobilé osoby v oblasti environmentálnych záťaží
Miesto konania: Hotel Barónka, Mudrochova 2, Bratislava-Rača
Termín konania: Utorok 25. jún 2013
Počet účastníkov: 90
Pozvánka a program seminára na stiahnutie
Informačný systém environmentálnych záťaží – prepojenie na registre verejnej  správy – Ing. E. Pacola, PhD. (SAŽP)

 

Seminár pre držiteľov environmentálnych záťaží 2
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, š. p., Nitra
Termín konania: 22. október 2013
Počet účastníkov: 70
Pozvánka s programom seminára na stiahnutie
Informačný systém environmentálnych záťaží – prepojenie s registrami verejnej správy – Ing. Erich Pacola, PhD. (SAŽP)

 

Výstava Environmentálne záťaže na Slovensku v projektoch SAŽP
Miesto konania: Bratislava, MŽP SR
Termín konania: 23. 9. 2013 – 1. 10. 2013
Fotogaléria  


• Posterová prezentácia projektu v rámci projektu Osveta na veľtrhu environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA 2013
Miesto konania: Hotel ROYAL Látky-Prašivá
Termín konania: 17. – 19. október 2013
Fotogaléria


• Posterová prezentácia projektu a prednáška o ISEZ v rámci podujatia 45. konferencia vodohospodárov v priemysle
Miesto konania: Hotel Sorea Máj, Liptovský Ján
Termín konania: 11. – 13. november 2013
Program a pozvánka
Fotogaléria 


• Posterová prezentácia projektu v rámci podujatia Odborné školenie Koordinované kontroly v zmysle zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závážných priemyselných havárií v znení zákona č. 277/2005 Z. z.
Miesto konania:
Hotel Jantár, Dudince
Termín konania: 19. – 20. november 2013
Fotogaléria 

 

• Posterová prezentácia projektu v rámci podujatia Konferencia Operačný program Životné prostredie a výsledky jeho realizácie v r. 2013
Miesto konania:
Hotel SOREA Regia, Braislava
Termín konania: 10. december 2013
Agenda
Fotogaléria 


 

ROK 2014

• Prednáška a posterová prezentácia projektu v rámci podujatia Česko-slovenská konferencia Znečistené územia Štrbské Pleso 2014
Miesto konania:
Hotel SOREA Trigan Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
Termín konania: 23. – 25. apríl 2014

Medzinárodná – česko-slovenská konferencia Znečistené územia Štrbské Pleso 2014 sa uskutočnila v dňoch 23. – 25. apríla 2014 v hoteli SOREA TRIGAN na Štrbskom Plese pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Na konferencii sa zúčastnilo za 3 dni spolu 285 účastníkov (87 + 100 + 98) z Českej a Slovenskej republiky.

Ďalšie informácie o konferencii sú k dispozícii na stránke konferencie. 
• Druhý cirkulár konferencie
• Program konferencie


• Prednáška a posterová prezentácia projektu v rámci podujatia Seminár pre štátnu správu v oblasti environmentálnych záťaží
Miesto konania:
Hotel SOREA Regia Bratislava
Termín konania: 13. máj 2014
Počet účastníkov: 99
Pozvánka s programom seminára na stiahnutie
Informačný systém environmentálnych záťaží – prepojenie s registrami verejnej správy – Ing. Erich Pacola, PhD. (SAŽP)
Fotogaléria• Komentovaná posterová prezentácia projektu v rámci podujatia Konferencia Sanační technologie XVII.
Miesto konania:
Třeboň, Česká republika
Termín konania: 21. – 23. máj 2014
Agenda
Fotogaléria 
Príspevok v zborníku konferencie 

• Posterová prezentácia projektu v rámci podujatia III. ročník konferencie SEA/EIA 2014
Miesto konania:
Donovaly Residence Hotel
Termín konania: 27. – 28. máj 2014
Agenda
Fotogaléria
 


• Posterová prezentácia projektu v rámci podujatia X. ročník konferencie ENVIRO-i-FÓRUM Zvolen 2014
Miesto konania:
Technická univerzita Zvolen
Termín konania: 24. – 25. jún 2014
Agenda
Fotogaléria


 

• Prednáška a posterová prezentácia projektu v rámci podujatia Seminár pre držiteľov environmentálnych záťaží
Miesto konania:
Hotel SOREA Trigan, Vysoké Tatry, Štrbské Pleso
Termín konania: 30. september 2014
Počet účastníkov: 72
Pozvánka s programom seminára na stiahnutie
Informačný systém environmentálnych záťaží – prepojenie s registrami verejnej správy – Ing. Erich Pacola, PhD. (SAŽP)
Fotogaléria


• Posterová prezentácia projektu v rámci podujatia 17. slovenská hydrogeologická konferencia 
Miesto konania:
Piešťany
Termín konania: 14. – 17. október 2014
Program
Cirkulár
Fotogaléria
Príspevok v zborníku
 

• Posterová prezentácia projektu v rámci seminárov Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike 
Miesta konania: Prešov
(3.9.), Košice (4.9.), Bratislava (24.9.), Trnava (25.9.), Žilina (8.10.), Trenčín (9.10.), Banská Bystrica (29.10.), Nitra (30.10.)  
Program
• Fotogaléria

• Prednáška a prezentácia projektu v rámci odborného seminára - XVI. Odborný seminár SZVK
Miesto konania: ATRIUM HOTEL, Nový Smokovec, Vysoké Tatry
Termín konania: 23.-24. október 2014
Agenda

Odborný seminár "Problémy ochrany podzemných vôd" - Prepojenie IS EZ s databázou integrovaného monitoringu zdrojov znečistenia - Ing. E. Pacola, PhD., SAŽP
Miesto konania:
Bratislava, VÚVH
Termín konania: 11. 12. 2014

ROK 2015


Tréningový kurz pre vysokoškolských pedagógov a doktorandov - Informačný systém environmentálnych záťaží - Ing. E. Pacola, PhD., SAŽP
Miesto konania:
Študijné a kongresové stredisko, Modra
Termín konania: 21. - 23. január 2015
Fotogaléria

• Prezentačný deň k problematike environmentálnych záťaží - posterová výstava
Miesto konania: Hotel Lux Banská Bystrica
Termín konania: 17. marec 2015
Fotogaléria

• Kurz Analýza rizika znečisteného územia - posterová výstava
Miesto konania: Hotel Sorea Trigan, Štrbské Pleso
Termíny konania: 18. - 20. marec 2015, 13. -15. apríl a 27. -29. apríl 2015
Fotogaléria

• Konferencia Enviro-i-fórum posterová prezentácia
 Miesto konania: Banská Bystrica
 Termín konania: 16. - 17. jún 2015

• Záverečný seminár Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike - posterová výstava
Miesto konania: Hotel Sorea Regia, Bratislava
Termín konania: 30. jún 2015
Fotogaléria

• Školenie pre pracovníkov MŽP SR - Informačný systém environmentálnych záťaží - Ing. E. Pacola, PhD., Ing. J. Helma, PhD.
Miesto konania: SAŽP, Banská Bystrica
Termín konania: 13. október 2015


• Konferencia Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII - posterová prezentácia
Miesto konania: Hotel Centro, Hustopeče
Termín konania: 14. - 15. október 2015

• 2nd Eionet NRC Soil Ad-hoc WG on Contaminated sites and brownfields - Management of Contaminated Sites in Slovakia
Miesto konania: EEA, Copenhagen
Termín konania: 14. - 15. október 2015

• Odborná príprava na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov požadovaných u zamestnancov obcí vykonávajúcich štátnu správu starostlivosti o ŽP na úseku ochrany prírody a krajiny - Manažment environmentálnych záťaží - Ing. Katarína Paluchová
Miesto konania: Ústav vzdelávania a služieb, Bratislava
Termín konania: 19. - 23. október 2015

• Odborná príprava na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov požadovaných u zamestnancov obcí vykonávajúcich štátnu správu starostlivosti o ŽP na úseku ochrany prírody a krajiny - Manažment environmentálnych záťaží - Ing. Jaromír Helma, PhD.
Miesto konania: Ústav vzdelávania a služieb, Bratislava
Termín konania: 2. - 6. november 2015

• Verejné prerokovanie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom - Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2016 - 2021 - Ing. Jaromír Helma, PhD.
Miesto konania: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
Termín konania: 18
. november 2015
Fotogaléria

• Remediated sites and brownfields, Success stories in Europe - uverejnenie článku Information system on conatminated sites in Slovakia (str. 160-165) - Ing. K. Paluchová, Ing. E. Pacola, PhD. 

ROK 2016

• Školenie pre pracovníkov okresných úradov životného prostredia v sídle kraja, ktorí plnia povinnosti v zmysle zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Miesto konania: SAŽP, Banská Bystrica
Termín konania: 9. február 2016
Fotogaléria

• Environmentálne záťaže - Odborný seminár zameraný na praktické skúsenosti v oblasti riešenia environmentálnych záťaží - posterová prezentácia
Miesto konania: Hotel Sorea Trigan, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
Termín konania: 21. - 22. marec 2016
Program
Fotogaléria


• Prieskum v rámci štúdie Ex-post hodnotenie a prognóza prínosov pre krajiny EÚ-15 z implementácie kohéznej politiky v krajinách Vyšehradskej skupiny.
Vyplnenie on-line dotazníka o projekte Osveta v rámci prieskumu príjemcov kohéznej politiky pre štúdiu v mene Ministerstva rozvoja Poľskej republiky, v spolupráci s Úradom vlády SR.
Organizátor prieskumu: imapp Sp. z o. o., (Poľsko)
Sprievodný list


• Environmentálne záťaže - Odborná exkurzia pre študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity/ Environmentálne manažérstvo
- posterová prezentácia
Miesto konania: SAŽP, Banská Bystrica
Termín konania: 5. a 7. apríl 2016 
Program
Fotogaléria

 

• Odborný seminár GEOHEALTH - "Vplyv geologickej zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva" - posterová prezentácia
Miesto konania:
ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, Bratislava
Termín konania: 27. apríl 2016
Program
Fotogaléria


• Konferencia Sanační technologie XIX.
Miesto konania:
Třeboň, Česká republika
Termín konania: 18. – 20. máj 2016
Komentovaná posterová sekcia, Príspevok v zborníku konferencie.
Program
Fotogaléria na stránke konferencie 
Príspevok v zborníku konferencie
Fotogaléria


• European Citizen Science Conference 2016
/Citizen Science – Innovation in Open Science, Society and Policy
Miesto konania:
Kulturbrauerei Berlín,Nemecko
Termín konania: 19. – 21. máj 2016
Program
Postery
Príspevok o školskom programe Enviróza v zborníku
Fotogaléria


• Konferencie SEA/EIA 2016
Miesto konania:
Grand Hotel Bellevue Horný Smokovec
Termín konania: 24. – 25. máj 2016
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ, distribúcia publikácie Riešenie EZ na Slovensku na podujatí.
Program
Fotogaléria


• Medzinárodná konferencia Contaminated Sites 2016
Miesto konania:
Hotel Bôrik, Bratislava
Termín konania: 12. – 13. september 2016
Výstava posterov o projektoch SAŽP v oblasti EZ a uverejnenie príspevkov v zborníku konferencie v AJ.
Web stránka konferencie


• Medzinárodná konferencia RemTech Europe
Miesto konania:
RemTech EXPO Ferrara, Taliansko
Termín konania: 21. – 23. september 2016
Prezentácia s informáciami o projektoch SAŽP v oblasti EZ.
Web stránka konferencie
Prezentácia

 

• Študijná návšteva z talianskej agentúry SOGESID
Miesto konania:
MŽP SR Bratislava, SAŽP Banská Bystrica
Termín konania: 28. – 30. september 2016
Prezentácia s informáciami o projektoch SAŽP v oblasti EZ.
Článok o študijnej návšteve vrátane fotogalérie


• Zaslanie článku, pripomienok ku kapitole publikácie a dotazníka o Citizen Science
Článok o Enviróze do kapitoly publikácie Citizen Science – Innovation in Open Science, Society and Policy, kapitola Citizen Science in Environmental Protection
EPA Citizen Science Interest Group Questionnaire: Strategy for using citizen science in Slovak Environment Agency
Termín: 12. október 2016

Článok The Enviróza School Programme. A Successful Example of the project using Citizen Science approach.
Dotazník Strategy for using citizen science in Slovak Environment Agency

 

• Medzinárodná konferencia Sustainability of Mineral Resources and the Environment 2016
Miesto konania: Budova Národnej rady SR, Župné námestie 12, Bratislava
Termín konania: 21. – 22. november 2016
Výstava posterov o projektoch SAŽP v oblasti EZ a uverejnenie príspevkov v zborníku konferencie v AJ.
Web stránka konferencie

 

2017

• Školenie pre pracovníkov okresných úradov životného prostredia v sídle kraja, ktorí plnia povinnosti v zmysle zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Miesto konania: Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
Termín konania: 22. február 2017
Počet účastníkov: 25
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ, distribúcia publikácie Riešenie EZ na Slovensku na podujatí.
Pozvánka
Fotodokumentácia

  

Pracovná návšteva z Gruzínska
Miesto konania: Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
Termín konania: 6. 4. 2017
Počet účastníkov: 6
Program
Fotodokumentácia

 

• Kurz environmentálneho manažmentu/Odborná exkurzia environmentálne záťaže
pre študentov PU v Nitre
Miesto konania:  SAŽP, Banská Bystrica a okolie podľa programu
Dátum konania:  19. – 21. 4. 2017
Počet účastníkov: 20
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ, distribúcia publikácie Riešenie EZ na Slovensku na podujatí.
Program
Fotodokumentácia

Tlačová správa o exkurzii na stránke SAŽP
 

Výstupy projektu

Aktivita 1)

 • Aktualizovaný a plne funkčný Informačný systém environmentálnych záťaží s prepojením na ostatné informačné systémy
 • Metodický pokyn pre napĺňanie Informačného systému environmentálnych záťaží

Aktivita 2)

 

Termín realizácie projektu: 2009 – 2014

 

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katarína Paluchová

Kontaktné údaje:Adresa:     
SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Oddelenie environmentálnych služieb
Odbor analýz, hodnotenia životného prostredia a environmentálnych služieb
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Telefón:
     048/43 74 287
E-mail:        katarina.paluchova@sazp.sk


Vytvorené dňa: 18.05.2010 
Facebook