EKOTOPFILM - ENVIROFILM 2017  Enviromagazin 4/2016
Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Informačná a vzdelávacia kampaň o vodnom plánovaní v zmysle smernice 2000/60/ES vo vzťahu k ochrane prírody a krajiny

CIEĽ PROJEKTU

Cieľom projektu „Informačná a vzdelávacia kampaň o vodnom plánovaní v zmysle smernice 2000/60/ES vo vzťahu k ochrane prírody a krajiny“ je priblížiť širokej verejnosti problematiku vodného plánovania v SR, jeho vzťah k sústave chránených území NATURA 2000 a možnosti zapojenia sa do samotného procesu vodného plánovania a prípravy plánov manažmentu povodí.

Vodné plánovanie je sústavná koncepčná činnosť, ktorej účelom je zabezpečiť všestrannú ochranu vôd a s ňou súvisiacich chránených území, a zároveň zabezpečiť aj udržateľné využívanie vodných zdrojov, poskytovanie vodohospodárskych služieb a ochranu pred škodlivými účinkami vôd. V rámci vodného plánovania sa vyhotovujú plány manažmentu povodí a Vodný plán Slovenska, ktorých súčasťou sú programy opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov.

Vodné plánovanie sa vykonáva v súlade so zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách a v súlade so smernicou 2000/60/ES, tzv. Rámcovou smernicou o vode. Členské štáty EU musia pri príprave plánov manažmentu povodí spolupracovať s viacerými dotknutých subjektmi a tiež vytvárať podmienky, aby sa k vodnému plánovaniu mohla vyjadriť aj verejnosť prostredníctvom svojich pripomienok.

 

AKTIVITY PROJEKTU

Za týmto účelom je projekt zameraný na tri aktivity:

  1. Príprava a realizácia informačnej kampane na propagáciu aktivít vodného plánovania v prepojení na budovanie sústavy NATURA 2000 - jedná sa o spracovanie a distribúciu štyroch informačných materiálov
  1. Príprava a realizácia vzdelávacej kampane pre podporu procesu  vodného plánovania verejnosťou – jedná sa o realizovanie troch jednodňových seminárov o vodnom plánovaní, sprístupnenie web stránky o Rámcovej smernici o vode a vodnom plánovaní a spracovanie jednoduchého e-Learningového programu a realizovanie dvoch jednodňových vzdelávacích a poznávacích seminárov spojených s návštevou vodohospodárskych lokalít.

  2. Publikácia plánov manažmentu povodí SR – jedná sa o publikáciu spracovaných a schválených plánov manažmentu čiastkových povodí  a Vodného plánu Slovenska.


STAV PLNENIA JEDNOTLIVÝCH PODAKTIVÍT PROJEKTU A SPRACOVANÉ VÝSTUPY

 

REALIZÁCIA PROJEKTU

Realizované z:
  • Operačného programu Životné prostredie
  • Prioritná os 5 - Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
  • Cieľ 5.3 - Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami

Spolufinancovanie fondom Európskej únie:

EÚ/ Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)

Doba realizácia:

začiatok: Október 2008
ukončenie: Jún 2011

Gestor:

Ministerstvo životného prostredia SR

Spolupracujúce organizácie:

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Kontakt:

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Renáta Grófová
Adresa: Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum rozvoja environmentalistiky, Tajovského 28, 975 90  Banská Bystrica
Tel.: 048/43 74 151
E-mail: renata.grofova@sazp.sk

  

Realizované v rámci projektu Operačného programu Životné prostredie z fondu EÚ/ERDF

Facebook