EKOTOPFILM - ENVIROFILM 2017  Enviromagazin 4/2016
Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Zoznam celoslovenských projektov


Názov projektu Obdobie trvania Stav Link na projekt
Mzdové zabezpečenie vrátane odmien, odvodov zamestnávateľa a platby nemocenských dávok zamestnancov SAŽP ako SORO pre OPŽP 1.1.2014 - 31.03.2015 prebieha link
Pomoc malým a stredným podnikom pri plnení legislatívnych požiadaviek v oblasti chemickej legislatívy február 2014 - september 2015 prebieha link
Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov
v Slovenskej republike
január 2013 - jún 2014 prebieha link
Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR jún 2012 - máj 2015 prebieha  link
Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží september 2014 - august 2015 prebieha link
Stratégia nakladania s nebezpečnými odpadmi vrátane realizačných plánov júl 2010 - august 2014 ukončený 

link

Stratégia nakladania s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti vrátane realizačného plánu január 2010 - september 2013 ukončený 

 

link

 

Podpora ochrany lokalít NATURA 2000 začlenením do celopriestorového systému ekologickej stability (RUSESNATURA) marec 2009 - 31.12.2013 prebieha

link

Podpora implementácie OP ŽP na regionálnej úrovni prostredníctvom siete REPIS september 2011 - december 2013 prebieha link
Informačná dostupnosť - podpora implementácie OP ŽP september 2011 - december 2013 prebieha link
Zlepšenie informovanosti v oblasti NATURA 2000 a podpora komunikácie medzi zainteresovanými skupinami marec 2009 - december 2010 ukončený link
Systém kontinuálneho vzdelávania v oblasti ochrany prírody a krajiny september 2008 -december 2011 ukončený link
EnviroGeoPortál október 2008 - jún 2011 ukončený link
Informačná a vzdelávacia kampaň o vodnom plánovaní v zmysle smernice 2000/60/ES vo vzťahu k ochrane prírody a krajiny október 2009 - jún 2011 ukončený link
Projekt geologickej úlohy: Systematická identifikácia environmentálnych záťaží SR 2006 - 2008 ukončený link
Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje (regióny) október 2008 - júl 2010 ukončený link
Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží (DOBUDISEZ) jún 2009 - 31.12.2013 prebieha link
Projekt Malé zariadenia PCB november 2008 - september 2009 ukončený link
Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000) september 2008 - jún 2014 prebieha link
Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania v súlade s Rámcovou smernicou o vode (LIFE+) január 2010 - december 2013 prebieha link
Zelený svet   prebieha link
EnvirOtázniky   prebieha link
ProEnviro   prebieha link
Ekopaky   ukončený link
Veľtrh environmentálnych výučbových programov - ŠIŠKA   prebieha link
Hypericum   prebieha link
Deti prírode   ukončený link
Vytvorenie funkčnej siete SEV 2000 - 2004 ukončený link
Živá príroda 2001 - 2003 ukončený link
Program BISEL 2006 ukončený link
Propagácia NATURA 2000 jún 2007 - október 2008 ukončený link
Projekt KAP        link
Projekt NIPI/Geonet.SK          link
Program obnovy dediny    prebieha link
Čiastkový monitorovací systém pôda     link
Stav lesov Slovenska     link
Inventarizácia lúk a pasienkov Slovenska     link
Druhová skladba lesov v spolupráci s LVÚ Zvolen 1996   link
Register základných sídelných jednotiek 2002 aktualizovaný priebežne link
INSPIRE@SK     link
Informačný systém úradov ŽP     link
Sledovanie vybranych parazitov     link
Analýza materiálových tokov v manažmente prírodných zdrojov so zameraním na využitie poľnohospodárskej biomasy na energetické účely september 2008  - december 2010 ukončený link
Mládež mestu - mesto mladým 1.6. - 15.10.2010 ukončený link

 

Facebook