EKOTOPFILM - ENVIROFILM 2017  Enviromagazin 4/2016
Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

MŽP SR vyhlásilo nové výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov OP KŽP

autor:  MŽP SR, 06.03.2017,  zobrazené 384 krát

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo v poradí 17. a 18. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).

17. výzva s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17 a indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 21 000 000 EUR z Kohézneho fondu je zameraná na  zabezpečenie spojitosti vodných tokov,

18. výzva s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18 a indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 50 000 000 EUR z Kohézneho fondu je zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov.

Obe výzvy sú vyhlásené ako otvorené. Možnosť predkladania ŽoNFP teda nie je limitovaná konkrétnym termínom uzavretia výzvy, ale iba vyčerpaním alokácie určenej pre výzvu. Riadiaci orgán tým umožňuje žiadateľom zabezpečiť kvalitnú prípravu projektu a minimalizovať riziko neschválenia projektu z dôvodu formálnych nedostatkov. Informácia k uzavretiu výziev bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

Oprávnení žiadatelia i ostatné podmienky poskytnutia príspevku sú definované priamo vo výzvach.

Viac informácií o vyhlásených výzvach je možné získať na webovom sídle www.op-kzp.sk alebo na e-mailovej adrese riadiaceho orgánu: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk.< Späť

Facebook