Integrovaný systém manažérstva

Slovenská agentúra životného prostredia začala s budovaním systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 v roku 2004. Zhoda integ­rovaného systému manažérstva s požiadavkami aplikovaných noriem bola potvrdená certifikač­ným auditom vykonaným Bureau Veritas Slovakia v roku 2005 a následnými každoročnými dozornými auditmi a recertifikačnými auditmi v roku 2008, 2011 a 2014. SAŽP je držiteľom certifikátov systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008 a environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2004.

Obidva certifikáty sú platné do 21.9.2017.

Do integrovaného systému manažérstva nie sú zahrnuté Zariadenia environmentálneho zamerania Slovenskej agentúry životného prostredia.

Vedením organizácie bola prijatá Politika kvality a environmentálna politika SAŽP, ktorá kladie dôraz na trvalé uspokojovanie požiadaviek zriaďovateľa a zákazníkov a dodržiavanie príslušných právnych a iných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na environmentálne aspekty činností Slovenskej agentúry životného prostredia a neustále zlepšovanie kvality produktov a environmentálneho správania organizácie.