Organizačné členenie

GENERÁLNY RIADITEĽ SAŽP
  0.1 Zástupca generálneho riaditeľa pre informatizáciu a spoluprácu, Poradca generálneho riaditeľa
  0.2 Kancelária generálneho riaditeľa
  0.3 Odbor komunikácie a osvety
  0.4 Odbor kontroly
  0.5 Odbor právnych služieb
  0.6 Odbor personalistiky
  0.7 Odbor verejného obstarávania
1SEKCIA ENVIRONMENTALISTIKY A RIADENIA PROJEKTOV
    1.0.1 Sekretariát riaditeľa Sekcie environmentalistiky a riadenia projektov
    1.0.2 Oddelenie metodiky, IMS a projektového riadenia
  1.1 Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb
     1.1.1  Oddelenie environmentálnych služieb
    1.1.2   Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia
   1.2 Odbor starostlivosti o mestské a vidiecke životné prostredie
    1.2.1   Oddelenie starostlivosti o vidiecke životné prostredie
    1.2.2   Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie
   1.3 Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania
   1.4 Odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru
     1.4.1  Oddelenie environmentálneho manažérstva
    1.4.2  Regionálne centrum Bazilejského dohovoru
  1.5 Odbor medzinárodnej spolupráce a reportingu
  1.6 Odbor národných projektov
2SEKCIA FONDOV EÚ
    2.0.1 Sekretariát riaditeľa sekcie fondov EÚ
  2.1 Odbor riadenia implementácie projektov vôd
  2.2 Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení
  2.3 Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy
  2.4 Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží
  2.5 Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody
  2.6 Odbor kontroly verejného obstarávania
  2.7 Odbor riadenia implementácie národných projektov
  2.8 Odbor podporných činností
    2.8.1 Oddelenie pre informovanie a komunikáciu
    2.8.2 Oddelenie technickej pomoci a RĽZ
  2.9 Odbor metodiky a monitorovania
  2.10 Odbor kontroly EŠIF
  2.11 Odbor legislatívno - právny
3SEKCIA EKONOMIKY A PREVÁDZKY
  3.1  Odbor ekonomiky
  3.2  Odbor prevádzky a správy majetku
4SEKCIA INFORMATIKY
  4.1  Odbor informačných systémov
  4.2  Odbor prevádzky IT