Organizačné členenie

GENERÁLNY RIADITEĽ SAŽP
  0.1 Zástupca generálneho riaditeľa pre environmentalistiku
  0.2 Zástupca generálneho riaditeľa pre rozvoj a spoluprácu
  0.3 Kancelária generálneho riaditeľa
  0.4 Odbor kontroly
  0.5 Odbor personalistiky
1SEKCIA ENVIRONMENTALISTIKY A RIADENIA PROJEKTOV
    1.0.1 Sekretariát riaditeľa Sekcie environmentalistiky a riadenia projektov
  1.1 Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru
    1.1.1  Oddelenie environmentálnych služieb
    1.1.2   Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia
    1.1.3  Oddelenie starostlivosti o vidiecke životné prostredie
    1.1.4  Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie
    1.1.5  Oddelenie medzinárodnej spolupráce
   1.2 Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety
    1.2.1  Sekretariát Zeleného vzdelávacieho fondu
    1.2.2  Oddelenie environmentálnej výchovy a vzdelávania
    1.2.3  Oddelenie komunikácie a osvety
   1.3 Odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru
    1.3.1  Oddelenie environmentálneho manažérstva
    1.3.2  Regionálne centrum Bazilejského dohovoru
  1.4 Odbor národných projektov
2SEKCIA FONDOV EÚ
  2.1 Odbor riadenia implementácie projektov vôd
  2.2 Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení
  2.3 Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy
  2.4 Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží
  2.5 Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody
  2.6 Odbor kontroly verejného obstarávania
  2.7 Odbor riadenia implementácie národných projektov
  2.8 Odbor legislatívno-právny
  2.9 Odbor metodiky a monitorovania
  2.10 Odbor kontroly EŠIF
  2.11 Odbor podpory riadenia a publicity
    2.11.1 Sekretariát
    2.11.2 Oddelenie pre informovanie a komunikáciu
    2.11.3 Oddelenie technickej pomoci a RĽZ
3SEKCIA EKONOMIKY A PREVÁDZKY
  3.1  Odbor ekonomiky
  3.2  Odbor prevádzky a správy majetku
  3.3  Odbor verejného obstarávania
  3.4  Odbor právnych služieb
4SEKCIA ENVIRONMENTÁLNEJ INFORMATIKY
  4.1  Odbor informačných systémov
  4.2  Odbor prevádzky IT
Vytlačiť
Navigácia: