Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb

Realizuje aktivity súvisiace s environmentálnymi službami, medzi ktoré patrí posudzovanie vplyvov na životné prostredie, prevencia závažných priemyselných havárií, prevencia a náprava environmentálnych škôd, environmentálnych záťaží, integrovaná prevencia, kontrola znečisťovania a iné. Plní činnosti  súvisiace s indikátorovým hodnotením životného prostredia, s vplyvmi vybraných sektorov na životné prostredie a s trvalo udržateľným rozvojom na národnej a  medzinárodnej úrovni.

Odbor pripravuje a publikuje správy o stave životného prostredia, koordinuje proces plnenia reportingových povinností voči Európskej komisii, Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Európskej environmentálnej agentúre, Európskej hospodárskej komisii pri OSN, Environmentálnemu programu OSN a Spoločnému výskumnému centru. Podporuje tvorbu výhľadových informácií, scenárov a štúdií, je zodpovedný za tvorbu a prevádzku viacerých informačných  systémov. Zároveň poskytuje konzultačnú a poradenskú činnosť pre verejnosť.

Odbor sa organizačne člení na:

 

Kontakty:

Peter Koleda RNDr. PhD.
vedúci odboru analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb 
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environ. služieb 
peter.koleda@sazp.sk
048 4374290
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Zuzana Lieskovská Ing.
vedúci oddelenia analýz a hodnotenia ŽP 
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb, Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia 
zuzana.lieskovska@sazp.sk
048 4374132
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Katarína Paluchová Ing.
vedúci oddelenia environmentálnych služieb 
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb, Oddelenie environmentálnych služieb 
katarina.paluchova@sazp.sk
048 4374287, 0905 835821
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Elena Bradiaková Ing. arch.
špecialista EZ 
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb, Oddelenie environmentálnych služieb 
elena.bradiakova@sazp.sk
048 4374 164
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Margita Galková RNDr.
špecialista PZPH 
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb, Oddelenie environmentálnych služieb 
margita.galkova@sazp.sk
048 4374166, 0908 901960
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Renáta Grófová Ing.
špecialista – voda a vodné hospodárstvo 
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb, Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia 
renata.grofova@sazp.sk
048 4374151, 0915 595202
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Tatiana Guštafíková Ing.
špecialista – odpady a zelená ekonomika 
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb, Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia 
tatiana.gustafikova@sazp.sk
048 4374153
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Jaromír Helma Ing., PhD.
špecialista EZ 
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb, Oddelenie environmentálnych služieb 
jaromir.helma@sazp.sk
048 4374165
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Dorota Hericová Ing.
špecialista - ovzdušie 
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb, Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia 
dorota.hericova@sazp.sk
048 4374152
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Tatiana Horňanová Ing.
špecialista EŠ 
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb, Oddelenie environmentálnych služieb 
tatiana.hornanova@sazp.sk
046 5425093, 0907 850134
Dlhá 3, Prievidza, 971 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Peter Kapusta Mgr.
špecialista - biota a ochrana prírody 
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb, Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia 
peter.kapusta@sazp.sk
048 4374147
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Blanka Kapustová Ing. PhD.
špecialista IPKZ 
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb, Oddelenie environmentálnych služieb 
blanka.kapustova@sazp.sk
048 4374161
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Ľubica Koreňová Ing.
špecialista – voda a doprava 
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb, Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia 
lubica.korenova@sazp.sk
048 4374153
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Katarína Kováčová Ing.
špecialista EIA/SEA 
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb, Oddelenie environmentálnych služieb 
katarina.kovacova@sazp.sk
048 4374163
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Beata Kročková Ing.
špecialista – pôda a poľnohospodárstvo 
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb, Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia 
beata.krockova@sazp.sk
048 4374152
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Miroslava Lacková Ing.
špecialista EŠ 
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb, Oddelenie environmentálnych služieb 
miroslava.lackova@sazp.sk
046 5425093
Dlhá 3, Prievidza, 971 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Katarína Lišková Ing.
špecialista IPKZ 
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb, Oddelenie environmentálnych služieb 
katarina.liskova@sazp.sk
048 4374161
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Ivana Novikmecová Ing.
špecialista – environmentálna bezpečnosť 
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb, Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia 
ivana.novikmecova@sazp.sk
048 4374151, 0907 850130
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Andrea Saxová Ing.
špecialista EIA/SEA 
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb, Oddelenie environmentálnych služieb 
andrea.saxova@sazp.sk
048 4374163
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
František Siska Ing.
špecialista EZ 
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb, Oddelenie environmentálnych služieb 
frantisek.siska@sazp.sk
048 4374 165
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Katarína Škantárová Ing.
špecialista - prírodné zdroje a environmentálne riziká 
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb, Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia 
katarina.skantarova@sazp.sk
048 4374153
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Slávka Štroffeková Ing.
špecialista – energetika 
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb, Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia 
slavka.stroffekova@sazp.sk
048 4374119
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Juraj Vall Ing.
špecialista – priemysel a ekonomické nástroje 
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb, Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia 
juraj.vall@sazp.sk
048 4374165
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Jozef Vengrin Ing.
špecialista PZPH 
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb, Oddelenie environmentálnych služieb 
jozef.vengrin@sazp.sk
048 4374166
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Radoslav Virgovič Ing.
špecialista – ovzdušie a zmena klímy 
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb, Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia 
radoslav.virgovic@sazp.sk
048 4374 178
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90