Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety

Environmentálnu výchovu a vzdelávanie možno charakterizovať ako proces celoživotného vzdelávania zabezpečujúci príjem environmentálnych princípov k pozitívnemu ovplyvneniu celospoločenského konania. Je zameraný na každú sociálnu a vekovú skupinu (školskú, mimoškolskú, odbornú, ale aj širokú verejnosť). Je zrejmé, že z výchovného a vzdelávacieho hľadiska má pre ňu najvyšší význam školský systém. Tvoria ho predškolské zariadenia, školy (základné, stredné, vysoké), univerzity, vzdelávacie inštitúcie, metodické centrá a pod.


Environmentálna výchova vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Ide o rozvíjanie a najmä pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti, ktorý umožňuje sledovať a uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi človekom a prostredím, kde sú vzájomne prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne

Kontakty:

Janka Pálková PaedDr. PhD.
vedúca odboru env. výchovy, vzdelávania a osvety 
Odbor env. výchovy, vzdelávania a osvety 
janka.palkova@sazp.sk
048 4374197, 0905 314429
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov