Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru

Odbor realizuje aktivity súvisiace s environmentálnymi službami, medzi ktoré patrí posudzovanie vplyvov na životné prostredie, prevencia závažných priemyselných havárií, prevencia a náprava environmentálnych škôd, environmentálnych záťaží, integrovaná prevencia, kontrola znečisťovania a iné. Plní činnosti  súvisiace s indikátorovým hodnotením životného prostredia, s vplyvmi vybraných sektorov na životné prostredie a s trvalo udržateľným rozvojom na národnej a  medzinárodnej úrovni. Tieto povinnosti zastrešuje Oddelenie environmentálnych služieb.

Odborní zamestnanci Oddelenia analýz a hodnotenia životného prostredia pripravujú a publikujú správy o stave životného prostredia, koordinujú proces plnenia reportingových povinností voči Európskej komisii, Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Európskej environmentálnej agentúre, Európskej hospodárskej komisii pri OSN, Environmentálnemu programu OSN a Spoločnému výskumnému centru. Oddelenie podporuje tvorbu výhľadových informácií, scenárov a štúdií, je zodpovedný za tvorbu a prevádzku viacerých informačných  systémov. Zároveň poskytuje konzultačnú a poradenskú činnosť pre verejnosť.

Odbor aktívne pôsobí pri vytváraní a aplikovaní nástrojov smerujúcich k integrovanej starostlivosti o životné prostredie, a to prostredníctvom Oddelenia starostlivosti o vidiecke životné prostredie a Oddelenia starostlivosti o mestské životné prostredie. Plní úlohy v oblastiach starostlivosti o mestské a vidiecke životné prostredie, krajinného plánovania, integrácie a podpory budovania zelenej infraštruktúry, environmentálnej výchovy, vzdelávania, vedy, edičnej činnosti a rozvoja nástrojov environmentálnej politiky. Koncepčne a koordinačne zabezpečuje a realizuje informačné, propagačné i osvetové aktivity na národnej úrovni.

Odbor prostredníctvom Oddelenia medzinárodnej spolupráce plní povinnosti Slovenskej republiky vyplývajúce  z členstva v Európskej environmentálnej agentúre (EEA) a v sieti Eionet (European Environment Information and Observation network). Oddelenie zabezpečuje agendu nielen pre zástupcu SR v Riadiacej rade  EEA (Management Board), ktorým je  generálny riaditeľ SAŽP, ale aj pre nominovaného predstaviteľa NFP za SR. Zároveň koordinuje aktivity SAŽP ako NFP pre EEA a prevádzkuje národnú sieť Eionet SK. Koordinuje  aj činnosť tematicky zameraných Národných referenčných centier (NRC) a nomináciu ich členov do národnej siete. Zabezpečuje projektovú činnosť s EEA a Eionet členmi, distribúciu informácií a prezentáciu výstupov EEA a siete Eionet. V rámci medzinárodnej spolupráce zabezpečuje aj účasť a úlohy na zasadnutiach siete Európskej environmentálnej agentúry (EPA network).

 

Odbor sa organizačne člení na:

 

Kontakty:

Oľga Slobodníková RNDr., PhD.
vedúca odboru 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru 
olga.slobodnikova@sazp.sk
048 4374281, 0908 901960
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Timotej Brenkus RNDr.
vedúci oddelenia 
Oddelenie starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
timotej.brenkus@sazp.sk
048 4374162, 0918 500032
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Katarína Paluchová Ing.
vedúca oddelenia environmentálnych služieb 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie environmentálnych služieb 
katarina.paluchova@sazp.sk
048 4374287, 0905 835821
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Zuzana Lieskovská Ing.
vedúci oddelenia analýz a hodnotenia ŽP 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia 
zuzana.lieskovska@sazp.sk
048 4374132, 0905 651980
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Marta Slámková Ing.
vedúci oddelenia starostlivosti o mestské životné prostredie 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
marta.slamkova@sazp.sk
041 5070912, 0905 968136
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Katarína Kosková Mgr.
vedúca oddelenia medzinárodnej spolupráce 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie medzinárodnej spolupráce 
katarina.koskova@sazp.sk
048 4374184, 0917 390679
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  

 

Vytlačiť
Navigácia: