Sídlom Odboru kontroly EŠIF (OKEŠIF) je Bratislava.

Odbor kontroly EŠIF zabezpečuje v rámci implementácie OP KŽP najmä tieto činnosti:

  • výkon finančnej kontroly projektov počas celej doby trvania Zmlúv o poskytnutí NFP formou administratívnej finančnej kontroly projektov na vybranej vzorke podľa pokynu nadriadeného, resp. na základe externých podnetov, zahŕňajúcu administratívnu finančnú kontrolu ŽoP (okrem kontroly vykonávanej platobnou jednotkou OP KŽP) ako aj administratívnu finančnú kontrolu dodania predmetu plnenia, výkon FKnM;
  • prevencia, odhaľovanie, zisťovanie a poskytovanie súčinnosti pri riešení nezrovnalostí a prijímaní nápravných opatrení;
  • poskytovanie súčinnosti pri príprave stanovísk a prijímaní nápravných opatrení vo vzťahu k identifikovaným kontrolným/auditným a certifikačným zisteniam;
  • výkon kontroly súladu vykonávaných činností PM SO s manuálom procedúr SO ako aj relevantnými usmerneniami, metodickými pokynmi, výkladmi a postupmi definovanými na národnej úrovni na vybranej vzorke;
  • zber údajov o implementácii OP KŽP a vypracovávanie podkladov podľa usmernení a požiadaviek RO, resp. platobnej jednotky definovanej v čl. 6 ods. 3 Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom;
  • zadávanie a aktualizácia údajov v pôsobnosti SO do ITMS2014+, vrátane poskytovania dát a vstupných zostáv v oblasti implementácie, monitorovania a hodnotenia;
  • evidovanie a uchovávanie (archivácia) dokumentácie súvisiacej s vykonávaním úloh vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a jej poskytovanie na účely konaní pred príslušnými orgánmi verejnej správy, EÚ, súdmi a osobám oprávnenými na výkon kontroly/auditu.
  • poskytovanie súčinnosti pri overovaní medializovaných podnetov, ŽoI a pod.

Kontakty:

Ľubomír Viglaš Ing.
vedúci odboru kontroly EŠIF 
Odbor kontroly EŠIF 
lubomir.viglas@sazp.sk
0906 314143, 0917 510 271
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Róbert Suchý Ing.arch.
kontrolór EŠIF 
Odbor kontroly EŠIF 
robert.suchy@sazp.sk
0906 314172
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Alžbeta Gregušková
kontrolór EŠIF 
Odbor kontroly EŠIF 
alzbeta.greguskova@sazp.sk
0906 314004, 0905 887314
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Andrej Pecha Mgr.
kontrolór EŠIF 
Odbor kontroly EŠIF 
andrej.pecha@sazp.sk
0906 314153, 0917 535909
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ivan Balko Ing.
kontrolór EŠIF 
Odbor kontroly EŠIF 
ivan.balko@sazp.sk
0906 314003
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Vytlačiť
Navigácia: