Odbor národných projektov

Odbor národných projektov (ONP) je súčasťou Sekcie environmentalistiky a riadenia projektov. Poslaním odboru je príprava a implementovanie národných projektov a zabezpečovanie kontinuálneho procesu v oblasti prípravy, riadenia, implementácie a koordinácie projektov a aktívne vyhľadávanie grantových možností pre oblasti činnosti SAŽP.

ONP zabezpečuje najmä nasledovné činnosti:

Národné projekty:

 • zabezpečovanie prípravy projektových zámerov NP;
 • príprava  žiadostí o zmeny k zmluve o poskytnutí NFP v rámci NP;
 • koordinačná činnosť implementácie NP;
 • koordinácia činností jednotlivých zložiek NP;
 • metodické usmerňovanie všetkých činností NP;
 • komunikácia so všetkými zúčastnenými subjektmi v rámci procesu implementácie NP;
 • výkon monitorovania a publicity NP počas celej doby trvania zmlúv o poskytnutí NFP v rámci NP;
 • informovanie riaditeľa SERP o zmenách v NP a zverených úlohách.

Projektové riadenie:

 • administrovanie projektových činností v zmysle platných smerníc;
 • poskytovanie interného poradenstva pri príprave projektov subjektom zapojeným do implementácie projektov;
 • vedenie centrálnej evidencie projektov;
 • zabezpečovanie prípravy projektových zámerov, koordinovanie prípravy ŽoNFP a manažovanie pridelených projektov;
 • zabezpečovanie vyhľadávania zdrojov financovania projektov a partnerstiev na národnej a medzinárodnej úrovni;
 • zabezpečovanie koordinácie, administrácie a monitoringu projektovej činnosti v rámci SAŽP;
 • aktívne vyhľadávanie a manažovanie kontraktov v oblasti zákazkovej činnosti a sponzoringu pre oblasť zverených úloh;
 • predkladanie správ o projektovej  činnosti riaditeľovi SERP;
 • informovanie riaditeľa SERP o zmenách v projektoch a zverených úlohách;
 • spolupráca na implementácii NP.

 

Kontakty:

Ivan Doletina Ing.
Vedúci odboru národných projektov 
Odbor národných projektov 
ivan.doletina@sazp.sk
048 4374210
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Patrícia Čunderliková Ing.
Administrátor projektového riadenia 
Odbor národných projektov 
patricia.cunderlikova@sazp.sk
048 4374129
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Dana Štěpánková Mgr.
projektový manažér 
odbor národných projektov 
dana.stepankova@sazp.sk
048 4374126
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov