Odbor národných projektov

Odbor národných projektov (ONP) je súčasťou Sekcie environmentalistiky a riadenia projektov. Poslaním odboru je príprava a implementovanie národných projektov a zabezpečovanie kontinuálneho procesu v oblasti prípravy, riadenia, implementácie a koordinácie projektov a aktívne vyhľadávanie grantových možností pre oblasti činnosti SAŽP.

ONP zabezpečuje najmä nasledovné činnosti:

Národné projekty:

 • zabezpečovanie prípravy projektových zámerov NP;
 • príprava  žiadostí o zmeny k zmluve o poskytnutí NFP v rámci NP;
 • koordinačná činnosť implementácie NP;
 • koordinácia činností jednotlivých zložiek NP;
 • metodické usmerňovanie všetkých činností NP;
 • komunikácia so všetkými zúčastnenými subjektmi v rámci procesu implementácie NP;
 • výkon monitorovania a publicity NP počas celej doby trvania zmlúv o poskytnutí NFP v rámci NP;
 • informovanie riaditeľa SERP o zmenách v NP a zverených úlohách.

Projektové riadenie:

 • administrovanie projektových činností v zmysle platných smerníc;
 • poskytovanie interného poradenstva pri príprave projektov subjektom zapojeným do implementácie projektov;
 • vedenie centrálnej evidencie projektov;
 • zabezpečovanie prípravy projektových zámerov, koordinovanie prípravy ŽoNFP a manažovanie pridelených projektov;
 • zabezpečovanie vyhľadávania zdrojov financovania projektov a partnerstiev na národnej a medzinárodnej úrovni;
 • zabezpečovanie koordinácie, administrácie a monitoringu projektovej činnosti v rámci SAŽP;
 • aktívne vyhľadávanie a manažovanie kontraktov v oblasti zákazkovej činnosti a sponzoringu pre oblasť zverených úloh;
 • predkladanie správ o projektovej  činnosti riaditeľovi SERP;
 • informovanie riaditeľa SERP o zmenách v projektoch a zverených úlohách;
 • spolupráca na implementácii NP.

 

Kontakty:

Tibor Karovič Ing.
vedúci odboru národných projektov 
Odbor národných projektov 
tibor.karovic@sazp.sk
048 4374179, 0917 453327
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Patrícia Čunderliková Ing.
Administrátor projektového riadenia 
Odbor národných projektov 
patricia.cunderlikova@sazp.sk
048 4374129
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Pavol Zemek Mgr.
projektový manažér 
Odbor národných projektov 
pavol.zemek@sazp.sk
048 4374290
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  

Marek Lesík Ing.
projektový manažér 
Odbor národných projektov 
marek.lesik@sazp.sk
0906 314116
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
 

Lenka Gubová Mgr.
kontrolór realizácie aktivít a posudzovateľ predlož. žiadostí 
Odbor národných projektov 
lenka.gubova@sazp.sk
048 4374263, 0915 595 045
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Vladimír Malý RNDr.
projektový manažér 
Odbor národných projektov 
vladimir.maly@sazp.sk
048 4374126
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Ľuboslav Oško RNDr.
projektový manažér 
Odbor národných projektov 
luboslav.osko@sazp.sk
048 4374263, 0904 700370
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Daniela Slančíková DiS
projektový manažér 
Odbor národných projektov 
daniela.slancikova@sazp.sk
048 4374126
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Vytlačiť
Navigácia: