Odbor starostlivosti o mestské a vidiecke životné prostredie

Aktívne pôsobí pri vytváraní a aplikovaní nástrojov smerujúcich k integrovanej starostlivosti o životné prostredie. Plní úlohy v oblastiach starostlivosti o mestské a vidiecke životné prostredie, krajinného plánovania, integrácie a podpory budovania zelenej infraštruktúry, environmentálnej výchovy, vzdelávania, vedy, edičnej činnosti a rozvoja nástrojov environmentálnej politiky. Koncepčne a koordinačne zabezpečuje a realizuje informačné, propagačné i osvetové aktivity na národnej úrovni. Zameriava sa pritom na ochranu, manažment a plánovanie krajiny s aplikovaním poznatkov krajinnej ekológie, na priamu aj nepriamu podporu zlepšovania stavu životného prostredia a hodnotenie jeho zmien. Podporuje aj špecifické opatrenia aplikované v krajine, vo vidieckych a mestských sídlach, so zreteľom na ochranu a zlepšovanie kvality ich životného prostredia a zabezpečuje starostlivosť o územia s vysokým prírodným a kultúrnohistorickým potenciálom.

Odbor sa organizačne člení na:

 

Kontakty:

Lucia Vačoková Ing.
vedúci odboru starostlivosti o mestské a vidiecke životné prostredie 
Odbor starostlivosti o mestské a vidiecke životné prostredie, Oddelenie starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
lucia.vacokova@sazp.sk
048 4374281, 0915 791570
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90