Oddelenie environmentálnej výchovy a vzdelávania

Úlohou Oddelenia environmentálnej výchovy a vzdelávania je zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti prostredníctvom ucelenej ponuky programov neformálnej environmentálnej výchovy na národnej a regionálnej úrovni. Zabezpečuje praktickú, metodickú, publikačnú, projektovú a koncepčnú činnosť v tejto oblasti. Organizuje vzdelávacie a informačné podujatia, spolupracuje so zainteresovanými rezortami (MŠVVaŠ SR), inštitúciami a mimovládnymi organizáciami na Slovensku aj v zahraničí. Realizuje úlohy v zmysle Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania, Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, ako aj Stratégie EHK OSN pre výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju. 

Zabezpečuje prepojenosť environmentálnej výchovy a vzdelávania s riešením teoretických a najmä praktických úloh zameraných na zlepšovanie životného prostredia.

Činnosti oddelenia:

 • vykonáva metodickú  činnosť a tvorbu metodických materiálov pre mimoškolskú environmentálnu výchovu, spoluprácu pri tvorbe metodických materiálov pre školskú environmentálnu výchovu, organizovanie metodických dní environmentálnej výchovy pre pedagógov, poradenstvo pre pedagógov a študentov,
 • odborne a organizačne zabezpečuje a garantuje vzdelávanie pracovníkov štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie,  
 • zabezpečuje vzdelávanie odbornej verejnosti, organizovanie konferencií a seminárov pre odbornú verejnosť, 
 • tvorí a realizuje edukačné programy zamerané na prezentáciu a šírenie pozitívnych príkladov a realizácií pre vidiecke a mestské samosprávy a verejnosť,
 • zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania k ochrane prírody a životného prostredia,
 • realizuje praktickú výchovu k ochrane prírody a životného prostredia organizovaním celoslovenských prírodovedných súťaží, súťaží v tvorbe environmentálnych projektov, prípravou vzdelávacích programov s využitím vlastných metodických príručiek a pracovných listov,
 • zabezpečuje a tvorí podporné výučbové programy pre vyučovací proces (v súlade so Štátnym vzdelávacím programom),
 • realizuje kurzové cykly s tematikou trvalo udržateľného rozvoja pre žiakov a študentov základných a stredných škôl v regiónoch, pedagógov – koordinátorov environmentálnej výchovy,  
 • odborne a organizačne zabezpečuje besedy s verejnosťou, súťaže a špecializované audiovizuálne programy (najmä pre školy a verejnosť) pri príležitosti významných dní životného prostredia,
 • spolupracuje s ústrednými organmi štátnej správy v oblasti výchovy, vedy a vzdelávania,  zabezpečuje akreditácie vzdelávacích programov, realizuje akreditované vzdelávanie,
 • spolupracuje pri organizácii medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí EKOTOPFILM - ENVIROFILM.

Kontakty:

Ingrid Károlyová Moravčíková Mgr., PhD.
vedúci oddelenia env. výchovy a vzdelávania 
Oddelenie env. výchovy a vzdelávania 
ingrid.karolyova@sazp.sk
048 4374169, 0917 425 029
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Dobromila Bobková Mgr.
špecialista na vzdelávanie v oblasti ŽP 
Oddelenie env. výchovy a vzdelávania 
dobromila.bobkova@sazp.sk
048 4374177, 0915 595199
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Barbora Mistríková Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Oddelenie env. výchovy a vzdelávania 
barbora.mistrikova@sazp.sk
048 4374195
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Andrej Šijak Mgr.
špecialista na projekty a vzdelávanie 
Oddelenie env. výchovy a vzdelávania 
andrej.sijak@sazp.sk
048 4374 195, 0915 576292
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Jarmila Zajacová Ing.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Oddelenie env. výchovy a vzdelávania 
jarmila.zajacova@sazp.sk
048 4374169
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Katarína Béresová Ing.
manažér ZEZ Dropie 
Oddelenie env. výchovy a vzdelávania 
katarina.beresova@sazp.sk
035 7896055, 0905 314427
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Ladislav Bíro Ing.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Oddelenie env. výchovy a vzdelávania 
ladislav.biro@sazp.sk
035 7896055, 0915 576296
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov