Oddelenie environmentálnych služieb

Oddelenie sa zameriava na služby pre štátnu správu, samosprávu, podnikateľov, odbornú i laickú verejnosť. V rámci svojich činností plní vybrané úlohy, ktoré mu boli zverené gestorom, MŽP SR. Na národnej úrovni sa podieľa najmä na implementácii zákonov, v spolupráci s MŽP SR tvorí odborné podklady pre legislatívnu činnosť, spolupracuje na príprave zákonov, vyhlášok a iných právnych predpisov. Pracovníci oddelenia pripravujú odborné stanoviská pre gestora, spolupracujú pri tvorbe metodických príručiek, overujú metodické postupy v praxi.

V spolupráci s MŽP SR pripravujú aj podklady pre plnenie požiadaviek vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov Slovenska v oblasti životného prostredia; zabezpečujú zber a spracovanie údajov o implementácii vybraných európskych smerníc v Slovenskej republike v zmysle požiadaviek EK a MŽP SR, podkladov pre reportovanie do európskych databáz, a tiež podkladov pre expertné stretnutia na medzinárodnej úrovni.

Pracovníci oddelenia environmentálnych služieb sú členmi viacerých expertných skupín a výborov štátov EÚ, majú svojho zástupcu vo  funkcii Národného kontaktného bodu (pre Protokol o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok Aarhuského dohovoru), aktívne sa zúčastňujú pracovných zasadnutí EK, JRC, EEA a EIONET, OECD, EHK OSN.

Oddelenie prevádzkuje informačné systémy, ktoré slúžia na zhromažďovanie informácií  a poskytovanie environmentálnych dát a informácií medzinárodným inštitúciám (EK, EEA, OECD, UNEP, EHK OSN) ale aj pre sprístupňovanie informácii o životnom prostredí štátnej správe,  podnikateľom a odbornej verejnosti. Analýzy z týchto dát sa využívajú na tvorbu výhľadových štúdií, ale aj pre prípravu strategických dokumentov.

Neoddeliteľnou úlohou oddelenia environmentálnych služieb je budovanie a prevádzkovanie depozitára údajov, metód a metodík a prevádzkovanie dokumentačného centra (pre oblasť environmentálneho posudzovania).

Pracovníci oddelenia environmentálnych služieb organizujú konferencie na národnej i medzinárodnej úrovni, zabezpečujú rôzne bilaterálne stretnutia, organizujú školenia najmä pre  štátnu správu, ale i samosprávu, podnikateľov, odbornú i laickú verejnosť, zapájajú sa do príprav a implementácie národných i medzinárodných environmentálnych projektov, poskytujú konzultačnú a poradenskú činnosť.

Vyššie uvedené činnosti a aktivity oddelenia pokrývajú  oblasti:

 

Kontakty:

Katarína Paluchová Ing.
vedúca oddelenia environmentálnych služieb 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie environmentálnych služieb 
katarina.paluchova@sazp.sk
048 4374287, 0905 835821
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Elena Bradiaková Ing. arch.
špecialista EZ 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie environmentálnych služieb 
elena.bradiakova@sazp.sk
048 4374 164
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Jaromír Helma Ing., PhD.
špecialista EZ 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie environmentálnych služieb 
jaromir.helma@sazp.sk
048 4374165
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Tatiana Horňanová Ing.
špecialista EŠ 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie environmentálnych služieb 
tatiana.hornanova@sazp.sk
046 5425093, 0907 850134
Dlhá 3, Prievidza, 971 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Blanka Kapustová Ing. PhD.
špecialista IPKZ 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie environmentálnych služieb 
blanka.kapustova@sazp.sk
048 4374161, 0908 925327
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Katarína Kováčová Ing.
špecialista EIA/SEA 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie environmentálnych služieb 
katarina.kovacova@sazp.sk
048 4374163
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Miroslava Lacková Ing.
špecialista EŠ 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie environmentálnych služieb 
miroslava.lackova@sazp.sk
046 5425093
Dlhá 3, Prievidza, 971 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Katarína Lišková Ing.
špecialista IPKZ 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie environmentálnych služieb 
katarina.liskova@sazp.sk
048 4374161, 0915 595205
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Andrea Saxová Ing.
špecialista EIA/SEA 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie environmentálnych služieb 
andrea.saxova@sazp.sk
048 4374163, 0915 595041
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
František Siska Ing.
špecialista EZ 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie environmentálnych služieb 
frantisek.siska@sazp.sk
048 4374 165
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Jozef Vengrin Ing.
špecialista PZPH 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie environmentálnych služieb 
jozef.vengrin@sazp.sk
048 4374166
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Veronika Borovjaková Ing.
Špecialista PZPH 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie environmentálnych služieb 
veronika.borovjakova@sazp.sk
048 4374166
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Vytlačiť
Navigácia: