Oddelenie komunikácie a osvety

Oddelenie koordinuje a zabezpečuje styk s médiami a verejnosťou v oblasti komunikácie. Zodpovedá za propagáciu činností a výstupov SAŽP a edičnú činnosť, ktorá je zameraná na zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti.

Zabezpečuje prípravu a edíciu propagačných materiálov prezentujúcich činnosti SAŽP, výrobu materiálov určených na podporu praktickej environmentálnej výchovy. Komplexne zastrešuje prípravu a vydávanie jediného celoštátneho odborno-náučného časopisu o životnom prostredí Enviromagazín.

Realizuje kampane, organizačne zabezpečuje konferencie, semináre, školenia, výstavy a osvetové podujatia. Organizuje sprievodné osvetové podujatia medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Ekotopfilm - Envirofilm 2017.

Organizačnou súčasťou oddelenia je aj špeciálna Knižnica SAŽP interného charakteru, ktorá utvára a sprístupňuje špecializovaný knižničný fond z oblasti environmentalistiky a prírodných vied. Knižnično-informačné služby poskytuje knižnica výhradne zamestnancom SAŽP.  Súčasťou knižnice je aj videotéka z medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí  Envirofilm a Ekotopfilm - Envirofilm. Používateľom videotéky sa môže stať každý zamestnanec SAŽP a každý občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil 15 rokov veku. Odbor plní úlohy spojené so zabezpečením protokolu.

 

Kontakty:

Alica Kučerová Ing.
vedúca oddelenia komunikácie a osvety, poverená zastupovaním vedúceho OEVVaO 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Oddelenie komunikácie a osvety 
alica.kucerova@sazp.sk
048 4374183
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Tatiana Hamranová
event manažér 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Oddelenie komunikácie a osvety 
tatiana.hamranova@sazp.sk
048 4374284
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Stanislav Hupian
web dizajnér 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Oddelenie komunikácie a osvety 
stano.hupian@sazp.sk
048 4374285
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Iveta Kureková Ing.
manažér pre komunikáciu a PR 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Oddelenie komunikácie a osvety 
iveta.kurekova@sazp.sk
048 4374122
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Michaela Pšenáková Mgr.
hovorca a event manažér 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Oddelenie komunikácie a osvety 
michaela.psenakova@sazp.sk
048 4374280, 0915 791570
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Martina Ridzoňová Mgr.
špecialista na vizuál 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Oddelenie komunikácie a osvety 
martina.ridzonova@sazp.sk
048 4374283
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  

 

Vytlačiť
Navigácia: