Oddelenie pre informovanie a komunikáciu

Oddelenie pre informovanie a komunikáciu v rámci ukončovania OP ŽP PO 2007-2013 spolupracuje s ostatnými odbormi SORO pri administrovaní medializovaných podnetov/ŽoI týkajúcich sa OP ŽP.

Oddelenie v rámci implementácie OP KŽP PO 2014-2020 zabezpečuje najmä tieto činnosti:

  • zabezpečovanie informovania a komunikácie pre potenciálnych žiadateľov/prijímateľov OP KŽP v rámci relevantných častí OP KŽP;
  • vypracovanie a aktualizácia podkladov do Komunikačnej stratégie OP KŽP a ročných komunikačných plánov realizácia aktivít informovania a publicity v súlade s Komunikačnou stratégiou OP KŽP a ročnými komunikačnými plánmi;
  • vypracovanie a aktualizácia podkladov do Manuálu pre informovanie a komunikáciu;
  • hodnotenie rizík a prijímanie opatrení na elimináciu identifikovaných rizík.

Kontakty:

Sylvia Jančeková Ing.
vedúci oddelenia pre informovanie a komunikáciu 
Odbor podpory riadenia a publicity, Oddelenie pre informovanie a komunikáciu 
sylvia.jancekova@sazp.sk
0906 314125, 0907 824146
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Tatiana Hudaková Mgr., PhD.
manažér pre informovanie a komunikáciu 
Odbor podpory riadenia a publicity Oddelenie pre informovanie a komunikáciu 
tatiana.hudakova@sazp.sk
0906 314031
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Zuzana Rainet Mgr. MBA
manažér pre informovanie a komunikáciu 
Odbor podpory riadenia a publicity, Oddelenie pre informovanie a komunikáciu 
zuzana.rainet@sazp.sk
0906 314031
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Vytlačiť
Navigácia: