Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie

V oblasti starostlivosti o mestské životné prostredie je činnosť oddelenia starostlivosti o mestské životné prostredie zameraná na strategické plánovanie rozvoja mesta, environmentálny manažment, obnovu a regeneráciu mestského prostredia, t.j. na plánovanie vysokej miery ochrany životného prostredia ako jedného z kľúčových prvkov pre dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja a pre zaistenie vysokej kvality života obyvateľov miest  Slovenska.

Oddelenie rozvíja medzinárodnú spoluprácu, spracovanie, koordináciu a participáciu na medzinárodných a cezhraničných projektoch v predmetnej oblasti činnosti. Na podporu udržateľnosti miest spracováva pasportizáciu degradovaných ekosystémov v SR a vypracovala metodický postup mapovania brownfields mestského životného prostredia.

Pre zvýšenie  environmentálneho povedomia obyvateľov miest organizuje národné a medzinárodné konferencie o mestskom životnom prostredí a buduje informačný systém o mestskom životnom prostredí.

Činnosti oddelenia:

 • zabezpečuje odborné podklady pre plány manažmentu životného prostredia mesta v nasledovných oblastiach: ochrana biodiverzity a prírody, mestský urbanizmus, ochrana vôd a vodné hospodárstvo, prírodou a ľudskou činnosťou spôsobené environmentálne riziká, odpadové hospodárstvo, zaťaženie hlukom a miestna mobilita, kvalita ovzdušia a kvalita mestského života vo všeobecnosti, 
 • prostredníctvom integrovaného manažmentu krajiny zabezpečuje elimináciu rizík spôsobených prírodnými a antropickými silami a sanáciu nepriaznivých zmien, spolu s ochranou a zveľaďovaním kultúrno-historických a prírodných hodnôt územia,  
 • spolupracuje na systematickej identifikácii a hodnotení rizikovosti environmentálnych záťaží,
 • priebežne sleduje, spracováva informácie o stave jednotlivých zložiek životného prostredia v mestskej krajine a ich vývojových trendoch, 
 • vykonáva delegované činnosti pri vedení environmentálnej časti agendy OSN HABITAT,  
 • spolupracuje s mestskou samosprávou pri spracovávaní environmentálnej a územnoplánovacej dokumentácie,  
 • podieľa sa na implementácii Tematickej stratégie pre mestské životné prostredie na podporu európskej politiky pre zlepšenie mestského životného prostredia na národnej úrovni,   
 • poskytuje informácie, konzultácie v oblasti environmentálnej typizácie a optimalizácie krajiny odbornej verejnosti, samospráve a štátnej správe,
 • spracováva postupy hodnotenia zaťažených oblastí území mestského a krajinného typu a postupy komplexnej revitalizácie týchto území,  
 • spracováva programy komplexnej revitalizácie poškodenej krajiny, mestského prostredia, mestských zón a eviduje územia starých záťaží v mestskom prostredí, 
 • zhromažďuje, spracováva a vyhodnocuje informácie o stave životného prostredia v zaťažených územiach miest, zaťažených mestských zónach a o zdrojoch negatívnych vplyvov na životné prostredie a človeka,  
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri vypracúvaní návrhov revitalizačných opatrení, pri ich presadzovaní do rozvojových dokumentov a praktickej realizácii, s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj v zaťažených územiach miest,  
 • vykonáva zabezpečovanie monitoringu navrhovaných a realizovaných revitalizačných opatrení a podieľa sa na vyhodnocovaní ich revitalizačného účinku,  
 • spolupracuje s rezortnými orgánmi na ústrednej úrovni pri tvorbe legislatívnych úprav a metodických usmernení v oblasti environmentálnej zodpovednosti prevádzkovateľov.

 

Kontakty:

Marta Slámková Ing.
vedúci oddelenia starostlivosti o mestské životné prostredie 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
marta.slamkova@sazp.sk
041 5070912, 0905 968136
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Eva Barčiaková
odborný zamestnanec na zložky ŽP 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
eva.barciakova@sazp.sk
041 5070911
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Zdenka Brzá Ing. arch.
špecialista na urbanizované prostredie 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
zdenka.brza@sazp.sk
041 5070915, 0915 595180
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Mária Garčárová Ing.
špecialista na prírodné prvky mestského ŽP 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru 
maria.garcarova@sazp.sk
041 5070911
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Marta Hajniková Ing.
krajinný ekológ 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
marta.hajnikova@sazp.sk
041 5070916
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Milan Hodas Ing.
špecialista na krajinné plánovanie 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
milan.hodas@sazp.sk
041 5070921
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Marián Měrka
odborný zamestnanec na GIS 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
marian.merka@sazp.sk
041 5070922
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Tomáš Mičík Bc.
špecialista na PC siete 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
tomas.micik@sazp.sk
041 5070924
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Robert Robenek Ing.
špecialista na manažment krajiny 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
robert.robenek@sazp.sk
041 5070923
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Marcela Sláviková Ing.
špecialista na regionálny rozvoj 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
marcela.slavikova@sazp.sk
041 5070914
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Beata Vaculčíková Ing.
špecialista na mestské ŽP 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
beata.vaculcikova@sazp.sk
41 5070914
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Vytlačiť
Navigácia: