Oddelenie technickej pomoci a RĽZ

Oddelenie TP a RĽZ v rámci implementácie OP ŽP PO 2007-2013 zabezpečuje najmä tieto činnosti:

  • v oblasti archivácie projektov TP;
  • v oblasti monitorovania projektov TP;
  • v prípade zistenia nezrovnalosti riešenie, dokumentácia a administrácia identifikovaných nezrovnalostí vrátane finančného vysporiadania, v súlade s legislatívou a ďalšou riadiacou dokumentáciou.

 

Oddelenie v rámci implementácie OP KŽP PO 2014-2020 zabezpečuje najmä tieto činnosti:

  • vypracovanie žiadostí o NFP, ŽoP a monitorovacích správ v rámci TP v súlade s riadiacou dokumentáciou pre technickú pomoc OP KŽP vrátane všetkých nevyhnutných príloh;
  • zabezpečuje evidenciu a aktualizáciu údajov v ITMS2014+;
  • zabezpečuje evidenciu databáz administratívnych kapacít SFEÚ a aktualizovanie údajov do hlásení o stave administratívnych kapacít;
  • prevencia, odhaľovanie, zisťovanie a poskytovanie súčinnosti pri riešení nezrovnalostí a prijímaní nápravných opatrení.

Kontakty:

Miroslava Gogová Mgr.
vedúci oddelenia technickej pomoci a riadenia ľudských zdrojov 
Odbor podpory riadenia a publicity, Oddelenie TP a RĽZ 
miroslava.gogova@sazp.sk
0906 314008
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Vytlačiť
Navigácia: