Sekretariát Zeleného vzdelávacieho fondu

Sekretariát Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF) je administratívny útvar zriadený v rámci organizačnej štruktúry SAŽP definovaný organizačným poriadkom SAŽP. Činnosť sekretariátu ZVF sa riadi príručkou pre žiadateľov a príjemcov podpory. Činnosti sekretariátu ZVF zabezpečujú zamestnanci SAŽP. Sekretariát ZVF zabezpečuje administratívne, organizačné a odborné činnosti nevyhnutné pre naplnenie účelu zriadenia fondu.

Účelom ZVF je podpora rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území SR prostredníctvom presadzovania princípov spoločnej zodpovednosti a priama podpora vybraných aktivít. Vznik fondu umožňuje združovanie a manažovanie peňažných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu a to najmä v oblasti podpory environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety.

Poslaním Zeleného vzdelávacieho fondu je podporovať realizáciu projektov mimovládnych organizácií, pričom o priamu podporu z fondu môžu konkrétne uchádzať občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, nadácie a neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním.

Kontakty:

Eva Mihová RNDr.
špecialista na env. výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania, Sekretariát Zeleného vzdelávacieho fondu 
eva.mihova@sazp.sk
048 4374185
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Lucia Šávoltová Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania 
lucia.savoltova@sazp.sk
048 4374194, 0908 919522
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  

 

Vytlačiť
Navigácia: