Sekretariát riaditeľa Sekcie Fondov EÚ zabezpečuje najmä tieto činnosti:

  • organizuje, zabezpečuje a koordinuje administratívno-technické úlohy odboru v súvislosti s realizáciou OP ŽP/OP KŽP, sleduje termíny a ich dodržiavanie v súvislosti s plnením úloh SFEÚ;
  • zabezpečuje informačnú, organizačnú a evidenčnú prácu sekretariátu riaditeľa sekcie,
  • organizuje jeho denný program, návštevy, porady;
  • zabezpečuje informačný tok medzi jednotlivým i odbormi najmä v oblasti administrácie písomností;
  • vybavuje korešpondenciu a písomnosti v súvislosti s realizáciou OP ŽP/OP KŽP;
  • zabezpečenie zverejňovania všetkých povinne zverejňovaných zmlúv súvisiacich s implementáciou OP KŽP uzatvorených SO v Centrálnom registri zmlúv v súlade s internými aktmi riadenia prijatými Ministerstvom životného prostredia SR ako zriaďovateľom SAŽP;
  • zabezpečuje riadnu evidenciu/archiváciu záznamov v zmysle registratúrneho poriadku SAŽP, vedie záznamy , protokoly, prehľady a iné súbory informácií sekcie.

 

Kontakty:

Eva Jarábková
vedúci sekretariátu R-SFEÚ 
Sekretariát R-SFEÚ 
eva.jarabkova@sazp.sk
0906 314111
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Tomáš Kmeťo
manažér na administráciu a archiváciu projektov 
Sekretariát R-SFEÚ 
tomas.kmeto@sazp.sk
0905 887409
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Zuzana Bielčiková Ing.
manažér na administráciu a archiváciu projektov 
Sekretariát R-SFEÚ 
zuzana.bielcikova@sazp.sk
0906 314030, 0908 793442
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Mária Hrašková
manažér na administráciu a archiváciu projektov 
Sekretariát R-SFEÚ 
maria.hraskova@sazp.sk
0906 314155
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Vytlačiť
Navigácia: