Zadávanie zákaziek podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorých predpokladaná hodnota zákazky bez DPH je rovná alebo vyššia ako 5 000 EUR – OP KŽP

P.č. Názov predmetu zákazky Dátum zverejnenia v profile Termín predloženia cenovej ponuky
1 Výučba anglického jazyka 28.7.2016 8.8.2016
2 Vypracovanie projektovej dokumentácie - zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ZEZ Dropie 27.7.2017

4.8.2017

3 Marketingová kampaň 15.8.2017

23.8.2017

4 Služby súvisiace s technicko-organizačným zabezpečením podujatí SAŽP 21.9.2017

29.9.2017

5 Semináre na tému CITES - zrušené dňa 10.10.2017 4.10.2017

10.10.2017

6 Semináre na tému CITES 10.10.2017

16.10.2017

 

Zadávanie zákaziek podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorých predpokladaná hodnota zákazky bez DPH je rovná alebo vyššia ako 15 000 EUR – OP KŽP

P.č. Názov predmetu zákazky Dátum zverejnenia v profile Termín predloženia cenovej ponuky