Zadávanie zákaziek podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorých predpokladaná hodnota zákazky bez DPH je rovná alebo vyššia ako 5 000 EUR – OP KŽP

P.č. Názov predmetu zákazky Dátum zverejnenia v profile Termín predloženia cenovej ponuky
1 Výučba anglického jazyka 28.07.2016 08.08.2016
2 Vypracovanie projektovej dokumentácie - zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ZEZ Dropie 27.07.2017

04.08.2017

3 Marketingová kampaň 15.08.2017

23.08.2017

4 Služby súvisiace s technicko-organizačným zabezpečením podujatí SAŽP 21.09.2017

29.09.2017

5 Semináre na tému CITES - zrušené dňa 10.10.2017 04.10.2017

10.10.2017

6 Semináre na tému CITES 10.10.2017

16.10.2017

7 Kreatíva animovaných 3D TV spotov pre OP KŽP 22.12.2017

05.01.2018

8 Kreatíva animovaných 3D TV spotov pre OP KŽP - predĺženie lehoty 02.01.2018

11.01.2018

 

Zadávanie zákaziek podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorých predpokladaná hodnota zákazky bez DPH je rovná alebo vyššia ako 15 000 EUR – OP KŽP

P.č. Názov predmetu zákazky Dátum zverejnenia v profile Termín predloženia cenovej ponuky
 1 Právne služby – zrušené dňa 04.01.2018 19.12.2017 29.12.2017
 2 Grafická príprava, tlač a distribúcia periodika ENVIROMAGAZÍN 2018 22.12.2017 05.01.2018
 3 Grafická príprava, tlač a distribúcia periodika ENVIROMAGAZÍN 2018 – predĺženie lehoty 04.01.2018

11.01.2018

4 Právne služby 12.01.2018

22.01.2018

5

Dvoj-dňový seminár „Ovzdušie“ - štátna správa

19.01.2018

29.01.2018

6

Technicko-organizačné zabezpečenie dvojdňového seminára pre zamestnancov štátnej vodnej správy- zrušené dňa 02.02.2018

19.01.2018

29.01.2018

7

Technicko-organizačné zabezpečenie dvojdňového seminára pre zamestnancov štátnej vodnej správy

05.02.2018 13.02.2018
8

 Prieskum verejnej mienky na zistenie úrovne povedomia verejnosti o Operačnom programe Kvalita životného prostredia na Slovensku 

20.02.2018 28.02.2018
9

 Analýza mediálneho trhu pre potreby realizovania mediálnej a komunikačnej kampane OP KŽP

20.02.2018 28.02.2018
Vytlačiť