Motto:  
Naše domy chránia človeka ako staré chyže v dobe kamennej pred dažďom a zimou.  
Dnes potrebujeme ochranu aj pred patogénnymi energiami
 
        V minulom rozhovore s Ing. arch. Jaroslavom Stockmanom, odborníkom v oblasti stavebnej biológie, sme si vysvetlili, čo sú to elektrické a magnetické siete a polia, elektrický smog a rozdiel medzi elektromagnetickou energiou prírodnou a energiou 22O V, 5O Hz vyrobenou človekom. Je fyzikálne dostatočne merateľná a jej existencia nie je otázkou viery. To, čo sa stane, keď strčíme prsty do zásuvky, vie každý. .. V dnešnej časti sa budeme venovať problematike vzniku a pôsobeniu elektromagnetického smogu na ľudské zdravie.
 
Aké sú ďalšie sekundárne energie z technických zdrojov?
Princíp elektromagnetického šírenia sekundárnych energií systémom sietí a polí platí aj o infrazvukovej energii. Je to brumová energia - hlboké tóny, na rozdiel od ultrazvuku - vysoké tóny, ktorá vzniká v transformovniach, pri prevádzke najrôznejších strojov vo fabrikách a výrobniach, v kotolniach a pod. Infrazvuk vzniká aj pohybom vody v podloží. Táto energia sa dá vyrobiť na pokusnom pracovisku generátorom a môže rozbiť napr. sklenený pohár. Niektoré armády majú infrazvukovú zbraň. Bežné hodnoty infrazvuku z textilky Slovenka dosahujú v blízkej obytnej štvrti rel. číslo 7O, z kotolne 35, z trafostanice 5O. Na lôžku je to patogénna, dráždivá energia. Aj vysielacie siete rozhlasu a televízie sú nositeľmi infrazvuku. Jednou z najsilnejších sieťových energií, ktorú nachádzame v našich bytoch , je radarové vysielanie. Ľahko si predstavíte, aká je to energia, keď má dostihnúť lietadlo napr. 1000 km vzdialené, od neho sa odraziť a doletieť naspäť k operátorovi. Podľa mojich zistení sa radarová sieť pohybuje za 24 hod.v 3 polohách, má energiu r.č. 28O. Na lôžku, alebo aj pri sedavom povolaní môže pri dlhšej expozícii spôsobiť zdravotné problémy, silne ruší spánok. Nárazová, pulzujúca energia vyvoláva bolestivé stavy na citlivých alebo chorých miestach. 

Čo viac môžete povedať o magnetických poliach ?
Tieto môžu mať pôvod v blízkych trafostaniciach, kotolniach, meniarňach elektrického prúdu pre trolejbusy, ale aj v trubkových bytových rozvodoch a inštaláciách, pri odbere elektrického prúdu v televízoroch, rádiách, adaptéroch, počítačovej technike atď. Stropná žiarivka a elektromer tvoria silné rozptýlené magnetické pole. Vonkajšie bludné magnetické prúdy sa dostávajú do bytov zo zvodnelého podložia cez teplo- vodo - a plynovodné inštalácie. Je dokázané, že môžu nepriaznivo ovplyvňovať spánok a zdravie. Úplné odtienenie tejto sekundárnej energie sa dá miestne oslabiť vypínaním prúdu alebo aspoň odpojením prístrojov zo zásuvky. Relatívne číslo magnetickej energie sa pohybuje od 100 do 200. Bližšie si o tom povieme nabudúce, keď budeme hovoriť o tom, ako by mala vyzerať “ zdravá” spálňa . 

Pod vplyvom faktov, ktoré uvádzate, sa natíska otázka: Dá sa vôbec niečo robiť proti tomu, aby sme nežili v patogenite?
Patogénne energie prírodné a technické sú všade. Rozdiel je v tom, či sú prírodné siete husté, či dochádza k častým uzlovým koncentráciám a či s technickou energiou zaobchádzame tak, aby nám čo najmenej škodila. Môžu byť byty v paneláku aj s malou koncentráciou , kým rekreačná chata na Donovaloch s veľkou. To je individuálne. Takisto náš zdravotný fond a úroveň bioenergie a odolnosti, rezistencie sú u každého človeka iné. Našou snahou je znížiť úroveň patogenity pod úroveň rezistencie človeka, zvýšiť bioenergiu a jeho odolnosť. Žijeme v domoch, ktoré nás nechránia pred patogénnymi energiami. 

Dokáže si stavebná biológia poradiť s týmito problémami ? Do akej miery vie znižovať patogenitu ?
Filozofia patogenity je jednoduchá. Je prosto všade. Dostanem byt, to je dnes kus šťastia. Čo v ňom zažijem, to neviem ... Potom patogénne energie nemusia ešte byť primárnou príčinou choroby, ale každopádne zdravotný stav a liečenie zhoršujú. Pri rakovinie platí, že pacient by mal okamžite odísť z bytu so spodnými vodami a magnetickými poliami na “suché” miesto. Chorobami sa zaoberá lekár, sme poistení, a tak je to akoby privátna vec každého z nás. Stavebná biológia skúma patogénne energie. Dnes vieme, že elektromagnetický princíp ich šírenia vzniká tak, že staré ochranné prostriedky, drvené tehly a vajcia, rôzne kovové podložky a izolanty podľa fyzikálnych vlastností, od prírodného materiálu až po kovy, sa rýchlo nasýtia elektromagnetickou energiou a túto znova a ešte viac vyžarujú. Podľa dnešného stupňa poznania sa javí, že elektromagnetickú energiu je možné odviesť, meniť jej polaritu na sieťach, znižovať ju dipólovými špeciálnymi anténami, tieniť moderáciou aj jej sínusový priebeh, ale nie je možné ju zrušiť alebo nulovať. Napr. nazbieral som plnú vázu gaštanov. Dva dni bolo lepšie, pretože gaštany tienia patogenitu vody, ale potom ešte horšie, lebo patogénna energia sa zvýšila o plochu gaštanov. 
 
 
Čo môžete povedať o patogénnom pôsobení energií vysielacích sietí rozhlasu, televízie?
Aj tieto energie pracujú systémom sietí a polí. Je jasné, že ak bývame v blízkosti vysielačov, tak ich vysielacia energia je silná a vysielacia sieť hustá. Svojho času bol veľký spor o umiestnenie silného kombinovaného vysielača v jednej obytnej zóne Prahy. O čo vlastne išlo ? Práve o hustotu sietí a ich energiu. Bývam cca 3 km od vysielača. Dostatočný signál do väčšej vzdialenosti zabezpečuje sieť vykrývačov. Energia vysielacej rádiovej a televíznej siete má hodnotu r.č. 130 , moja biologická únosnosť je 50, čo znamená patogenitu r.č. 80. Sieť rádia nám ide cez stoličku v kuchyni až na lôžko, tam cez hlavu. Sieť televízie zasahuje taktiež lôžko a moju hlavu. Z nej mám potom rádiovú a televíznu “ debňu ”, ktorá síce nehrá, lebo v hlave nemám zosilovač. Ale zaspával som až po polnoci, aj keď ma na lôžku nič nebolelo. V Českej republike požiadali vládu, aby sa rádiové a televízne vysielanie skončilo o 24. h. Neuspeli. Ale bez príčiny by nežiadali... 

Prenosné telefóny sú veľkou vymoženosťou. Majú sekundárne patogénne účinky?
Prenosné telefóny sa rozmnožujú ako huby po dáždi. Pracujú v družicovej sieti alebo v miestnej sieti vysielanej tyčovými vysielačkami umiestnenými na domoch, bohužiaľ aj na obytných, ktorá tiež vniká do bytov. Miestna sieť má hodnotu rel. č. 80, nie je vysoká, ale na uzloch narastá. Horšie je to s užívateľmi prenosných telefónov. Najmä pri družicovom spojení pracuje telefón jednak ako prijímač, ale užívateľovi škodí hlavne ako vysielač. Po telefonáte do cudziny ostáva na rukách silné “ znečistenie ” v hodnote okolo r.č. 700, pričom napr. moja biologická únosnosť je okolo 100. Užívatelia týchto telefónov sa smogu poväčšine nevedia zbaviť a tento potom preniká do tela. Nemecká spoločnosť na ochranu spotrebiteľov odporúča mobilný telefón držať 4O cm od hlavy ... Prenosný telefón nosený vo vrecku smoguje telo trvalou patogénnovou energiou r.č. 100. Treba ho odkladať. 

Veľmi zaujímavá je aj problematika rezonancie...
Rezonancie sú v štádiu skúmania, je to zložitejšia problematika. Aj ony prispievajú významne k patogénnemu smogu v byte. Sú rôzneho druhu, napr. v štvorcových miestnostiach panelových domov rezonujú nielen steny, ale aj zrkadlá v spálni atď. Vašu pozornosť chcem upriamiť na rezonancie rádiových a televíznych prijímačov. Tie ostávajú prijímačmi, aj keď ich vypojíme zo zásuvky. Stále prijímajú signál z vysielača, tento však prenášajú ďalej ako vlastný vysielací rezonančný pás. Ak je prístroj zapnutý, rezonančný pás má hodnotu r.č. 130, ak je prístroj vypnutý, jedno či aj zo zásuvky, vysiela rezonanciu v hodnote r.č. 70. Moja biologická únosnosť je r.č. 30, patogénny previs 40 môže už rušiť spánok, spôsobovať ľahkú bolestivosť chrbtice atď. po celú noc. Avšak nielen to. Každý väčší železný predmet, napr. radiátor, písací stroj, vysávač, keď cezeň ide vysielacia sieť rozhlasu, televízie alebo rezonacia prístrojov sa stáva vysielačom ďalších rezonancií. Tak napr. moju manželku bolela na lôžku noha. Po dlhšom pátraní bol “ páchateľom ” vysávač v predsieni, cez ktorý išiel rádiový signál. Jeho premiestnením bolesť ihneď prestala . 

Z toho, čo ste povedali je jasné, že problematika vzniku a pôsobenia technických patogénnych energií je zložitejšia než prírodných energií. Ako sa prejavujú v spoločnom priemete ? Ktoré energie majú prevahu?
Práve komplexné šetrenie priebehu sietí a trás jednotlivých energií dáva správny obraz a hodnotu patogenity. Nepostačuje preto hodnotiť iba geopatogénne zóny, nepostačuje hovoriť : tu je to zlé, tu je to dobré. Musíme to podrobne skúmať, zakresliť, poznať jednotlivé energie a siete, ich polarity a pod. Z mojich skúseností môžem konštatovať, že najťažšie ochorenia sú sekundárne evokované na kumulácii napr. siete vodnej, dračích žíl, radaru, zemskej energie a magnetického poľa. Tam je pacient silne oslabovaný , a to podporuje progres choroby. Patogénna záťaž býva taká vysoká, že niekoľkonásobne prevyšuje biologickú únosnosť. Prírodné patogenity nemôžeme priamo ovplyvňovať, technické môžeme v oblasti nášho priameho zásahu. Môžeme znižovať elektrický smog, môžeme odpojovať prístroje, vypínať elektrickú inštaláciu a i. Stavebná biológia smeruje k znižovaniu patogenity sekundárnych energií na jednej strane, na druhej strane vyvíja systém zvyšovania bioenergie a rezistencie človeka. Nastoľuje problém takej konštrukcie domov, ktoré budú v budúcnosti obyvateľov chrániť aj pred patogénnymi energiami. 
 
Za rozhovor poďakovala : Alena Kostúriková