OBSAH

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ÚZEMÍ

PRÍRODNÉ PODMIENKY

KRAJINA A URBANIZÁCIA

ZLOŽKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ICH OCHRANA

OVZDUŠIE

VODA

HORNINOVÉ PROSTREDIE

PÔDA

RASTLINSTVO A ŽIVOČÍŠSTVO

PRÍRODNÉ DEDIČSTVO, OCHRANA A TVORBA KRAJINY
KULTÚRNE  DEDIČSTVO V  KRAJINE A JEHO OCHRANA
PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

HOSPODÁRSKE VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Vplyv priemyslu na životné prostredie

Vplyv energetiky na životné prostredie

Vplyv lesného hospodárstva na životné prostredie

Vplyv poľnohospodárstva na životné prostredie

Vplyv dopravy na životné prostredie

Vplyv rekreácie a cestovného ruchu na životné prostredie

ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATEĽSTVA

RIZIKOVÉ FAKTORY V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

FYZIKÁLNE RIZIKOVÉ FAKTORY

Hluk

Rádioaktivita v životnom prostredí

CHEMICKÉ RIZIKOVÉ FAKTORY

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

HAVÁRIE A ŽIVELNÉ POHROMY

PRÍLOHA – PRÁVNE PREDPISY V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

AUTORI A KONTAKTNÉ ADRESY


Optimalizované pre rozlíšenie 800x600                

Slovenská agentúra životného prostredia stredisko Žilina