OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINYKULTÚRNE DEDIČSTVO V KRAJINE A JEHO OCHRANA

Charakteristika kultúrno-historického vývoja územia

Žilinský kraj sa rozprestiera na území bývalých historických žúp Trenčianskej, Oravskej, Liptovskej a Turčianskej. Všetky župy tvoria podnes výrazné regióny Slovenska. Ich kultúrne dedičstvo sa zachovalo v urbanistických štruktúrach a architektúre miest a obcí, v panorámach pôvodnej poľnohospodárskej kultúrnej krajiny, v ľudových tradíciách, originálnych remeslách a etnografických prejavoch ľudu tohto kraja.

Na jeho území je situovaný nielen rozsiahly počet kultúrnych pamiatok, ale aj rozmanitosť slohových štýlov, čo súviselo s možnosťami rozširovania kultúrnych vplyvov prostredníctvom ciest s medzinárodným dosahom.

V sídelnej štruktúre Slovenska bola Žilina už od 14. storočia slobodným kráľovským mestom s rôznymi výsadami najmä trhového charakteru. V kraji bolo viac ako 25 výsadných miest, z ktorých Martin, Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš boli sídlami žúp v 18. a 19. storočí. Charakteristickým rysom sídelnej štruktúry v kraji sú pôvodné zemianske obce so zachovanými kaštielmi, kúriami a kostolmi.

V hornatom území je typické kopaničiarske a lazovnícke osídlenie s dodnes existujúcimi prejavmi ľudovej architektúry lokalít Bielych Karpát, Kysúc a Oravy.

V kraji sa nachádza viacero areálov hradov, ktoré v stredoveku strážili prechody medzi jednotlivými regiónmi a cesty cez Považie ďalej do Poľska.

Porovnaním sídelnej štruktúry Žilinského kraja s rozsahom jeho kultúrneho dedičstva možno konštatovať, že až 88 % sídiel má legislatívne chránené kultúrno-historické pamiatky situované v ich katastrálnych územiach ako solitéry, alebo ako súčasť historických sídelných a krajinných štruktúr a pamiatkových areálov.

Za kultúrne pamiatky sa vyhlasujú také nehnuteľné a hnuteľné veci, prípadne ich súbory, ktoré:

  1. sú významnými dokladmi historického vývoja, životného spôsobu a prostredia spoločnosti od najstarších dôb po súčasnosť, ako prejavu tvorivých schopností a práce človeka v najrôznejších odboroch ľudskej činnosti pre ich revolučné, historické, umelecké, vedecké a technické hodnoty
  2. ktoré majú priamy vzťah k významným osobnostiam a historickým udalostiam (§ 2 ods.l Zákona SNR č. 27/1987 Zb.)

Tab. č. 82: Monitoring rozsahu kultúrneho dedičstva v systémovej štruktúre vrstiev a kategóriílegislatívne chránených v zmysle medzinárodných dohôd a Zák. SNR č. 27/1987 Zb.

Vrstva Kategória

Počet

Historické sídelné štruktúry Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo

3

Archeologické lokality

112

Pamiatkové rezervácie
Mestská pamiatková rezervácia

1

Pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry

3

Pamiatkové zóny
Pamiatkové zóny vyhlásené

19

Pamiatkové zóny navrhované

6

Pamiatkové zóny vytypované

33

Sídla s historickým jadrom
Expozície múzeí ľudovej architektúry v prírode

4

Rozptýlené a laznícke osídlenie
Územia s preukázateľnými kultúrno-historickými hodnotami
Historické krajinné štruktúry Pamiatkovo chránené parky

34

Areály významnej historickej zelene
Historické objekty Národné kultúrne pamiatky

23

Nehnuteľné kultúrne pamiatky

932

Objekty pamiatkového záujmu dotvárajúce prostredie
Hnuteľné kultúrne pamiatky

1 386

Tradície, remeslá

Zdroj: MK SR/PÚ, SNM, MŽP SR/SAŽP, MŠ SR/AG-SAV, KURS, SPRUS, ÚPN-VÚC/ZATab. č. 83: Rozsah fondu nehnuteľných kultúrnych pamiatok evidovaných v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok

Druhové členenie kultúrnych pamiatok

Počet

Kultúrne pamiatky Pamiatkové objekty
Pamiatky architektúry

407

488

Pamiatky archeológie

49

52

Pamiatky histórie

172

232

Pamiatky historickej zelene

0

47

Pamiatky ľudovej architektúry

228

319

Pamiatky technické

9

13

Pamiatky výtvarné

67

102

Spolu

932

1 253

Zdroj: MK SR/PÚ – RS/ZA

Tab. č. 84: Stavebno-technický stav nehnuteľných pamiatkových objektov evidovaných v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok

Stav

Počet PO

%

  Dobrý

431

34,5

  Vyhovujúci

480

38,5

  Narušený

201

16

Dezolátny

62

5

V obnove

53

4

  Strata pamiat. hodnôt po obnove

13

1

  Pozastavená obnova

5

0,4

  Nepovolená asanácia

8

0,6

Celkom

1 253

100

Zdroj: MK SR/PÚ – RS/ZA

Prínos územia ku svetovému kultúrnemu a prírodnému dedičstvu

Výnimočnou súčasťou kultúrno-historického potenciálu sú lokality, ktoré reprezentujú kultúrne hodnoty územia, vrátane prírodného prostredia s významom presahujúcim hranice kraja. Ich ochrana sa na Slovensku uplatňuje v rámci medzinárodných dohovorov, zákona o štátnej pamiatkovej starostlivosti a zákona o ochrane prírody a krajiny.

Za kultúrne dedičstvo sa považujú:

  1. lokality - výtvory človeka alebo kombinované diela prírody a človeka a oblasti zahŕňajúce miesta archeologických nálezov majúce výnimočnú (svetovú) hodnotu z dejinného, estetického, etnologického alebo antropologického hľadiska
  2. skupiny budov - skupiny oddelených alebo spojených budov, ktoré majú z dôvodov svojej architektúry, rovnorodosti alebo umiestnenia v krajine výnimočnú (svetovú) hodnotu z hľadiska dejín, umenia alebo vedy
  3. pamätníky – architektonické diela, diela monumentálneho sochárstva a maliarstva, prvky alebo štruktúry archeologickej povahy, nápisy, jaskynné obydlia a kombinácie prvkov, ktoré majú výnimočnú (svetovú) hodnotu z hľadiska dejín, umenia alebo vedy

Čl. 1 Dohovoru o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva

Tab. č. 85: Prehľad lokalít zapísaných a navrhovaných do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO

Lokalita

Okres

Stav

Pamiatková rezervácia ľudovej archi-tektúry Vlkolínec v prírodnom rámci Ružomberok Vyhlásená za svetové kultúrne dedičstvo
Úvraťová lesná železnička Kysuce – Orava v prírodnej scenérii Čadca (Námestovo) Navrhovaná na zaradenie do svetového kultúrneho dedičstva
Národný park Malá Fatra Žilina (Martin, Dolný Kubín) Evidovaný vo vládnom projekte výberu na nomi-náciu zaradenia do svetového prírodného dedičstva

Zdroj údajov: MK SR/PÚ

Historické sídelné štruktúry

Prevažná časť hmotnej podstaty kultúrneho dedičstva je na území Žilinského kraja situovaná v historických sídelných štruktúrach.

Najviac kultúrnych pamiatok je lokalizovaných v sídlach, v ktorých časť bola vyhlásená, prípadne navrhnutá alebo perspektívne vytypovaná za pamiatkovú rezerváciu alebo pamiatkovú zónu a v sídlach s historickým jadrom.

Špecifickou skupinou sú archeologické lokality, ktoré sú v zmysle pamiatkového zákona chránené bez rozdielu či sú vyhlásené za kultúrne pamiatky, alebo len evidované ako miesta možných nálezov rôznych kultúrnych horizontov situovaných pod úrovňou terénu.

Ochrana historických sídelných štruktúr kladie v rámci územného rozvoja kraja veľké nároky na životné prostredie a jeho stav, nakoľko ich plocha sa pohybuje väčšinou v niekoľko hektárových výmerách

Tab. č. 86: Archeologické lokality

Okres Sídlo Poznámka
Žilina Belá, Bitarová, Brezany, Divina, Divinka, Dolná Tižina, Gbeľany, Hričovské Podhradie, Jasenové, Konská, Kotrčiná Lúčka, Lietavská Lúčka, Lysica, Nededza, Podhorie, Rajec, Rajecké Teplice, Rosina, Strečno, Teplička nad Váhom, Turie, Varín, Veľká Čierna, Bánová, Brodno, Budatín, Frambor, Strážov, Šefranica, Závodie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evidované v ÚZ KP a AG SAV

Bytča Bytča, Hliník nad Váhom, Hvozdnica, Kotešová, Maršová-Rašov, Súľov-Hradná, Štiavnik
Čadca Čadca, Krásno nad Kysucou, Oščadnica
Dolný Kubín Dolný Kubín, Istebné, Jasenová, Medzibrodie, Oravský Podzámok, Sedliacka Dubová, Veličná, Vyšný Kubín
Kysucké Nové Mesto Dolný Vadičov, Horný Vadičov, Lopušné Pažite, Ochodnica, Oškerda, Radoľa
Liptovský Mikuláš Bobrovník, Kvačany, Lazisko, Liptovská Sielnica, Liptovský Ján, Liptovský Trnovec, Ploštín, Podtureň, Prosiek, Smrečany, Uhorská Ves, Východná
Martin Belá-Dulice, Blatnica, Bystrička, Krpeľany, Priekopa, Ratková, Sklabiňa, Sklabinský Podzámok, Socovce, Sučany, Vrútky, Valča, Žabokreky
Námestovo

-

Ružomberok Bešeňová, Komjatná, Likavka, Liptovská Teplá, Liptovská Štiavnica, Liesková, Ludrová, Lúčky, Ružomberok, Sliače, Turík
Turčianske Teplice Háj, Ivančiná, Jasenovo, Malý Čepčín, Slovenské Pravno, Veľký Čepčín
Tvrdošín Nižná, Podbiel

Zdroj: KURS, ÚPN-VÚC/ZA kraja, UŠ/ZA okresu, UŠ/MT okresu, ÚPD-VD Žilina

Pamiatková rezervácia - územie, ktorého charakter a prostredie určuje súbor nehnuteľných kultúrnych pamiatok, prípadne archeologických nálezov (§ 5 odst. 1 Zákona SNR č. 27/1987 Zb.)

Pamiatková zóna - územie sídelného útvaru alebo jeho časti s menším podielom kultúrnych pamiatok, historické prostredie alebo časť krajinného celku, ktoré vykazuje významné kultúrne hodnoty (§ 6 odst. 1 Zákona SNR č. 27/1987 Zb.)

Tabuľka č. 87: Pamiatkové rezervácie

Okres Sídlo Plocha (ha)
Žilina Žilina – Mestská pamiatková rezervácia 

15

Čičmany – Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry

12

Ružomberok Vlkolínec – Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry

9

Tvrdošín Podbieľ – Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry

Zdroj: KURS, ÚPN-VÚC/ZA kraja, UŠ/ZA okresu, UŠ/MT okresu, ÚPD-VD Žilina

Tabuľka č. 88: Pamiatkové zóny

Okres Sídlo Poznámka
Žilina Lutiše, Rajec, Terchová, Svederník, Dlhé Pole, Kolárovice/kopanice Všetky

Skupiny:

a)vyhlásené

b)navrhované

c)vytypované

Bytča Bytča, Kolárovice, Petrovice
Čadca Dlhá nad Kysucou, Klokočov, Oščadnica, Vysoká nad Kysucou
Dolný Kubín Dolný Kubín, Oravský Podzámok, Sedliacka Dubová, Srňacie, Zázrivá
Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto, Ochodnica, Povina
Liptovský Mikuláš Kráľova Lehota, Huty, Liptovský Hrádok, Liptovský Ján, Liptovský Mikuláš, Liptovský Peter, Malé Borové, Nižná Boca, Partizánska Ľupča, Pribylina, Vavrišovo, Veľké Borové, Važec, Východná, Hybe
Martin Blatnica, Kláštor pod Znievom, Martin, Valča
Námestovo Klin, Novoť, Oravská Lesná, Rabčice, Sihelné
Ružomberok Hubová, Komjatná, Liptovská Lužná, Ružomberok, Stankovany
Turč. Teplice Budiš, Čremošné, Jasenovo, Mošovce, Necpaly, Sklené, Turček 
Tvrdošín Tvrdošín, Trstená

Zdroj: KURS, ÚPN-VÚC/ZA kraja, UŠ/ZA okresu, UŠ/MT okresu, ÚPD-VD Žilina

Tabuľka č. 89: Sídla s historickým jadrom

Okres Sídlo
Žilina Gbeľany, Kotrčiná Lúčka, Nededza, Predmier, Rajecká Lesná, Strečno, Teplička nad Váhom, Varín
Martin Diviaky, Dolná Štubňa, Folkušová, Háj, Ivančiná, Karlová, Ležiachov, Slovany, Sučany, Turčianske Kľačany, Turčianska Štiavnička, Žabokreky

Zdroj: KURS, ÚPN-VÚC/ZA kraja, UŠ/ZA okresu, UŠ/MT okresu, ÚPD-VD Žilina

Tabuľka č. 90: Expozície ľudovej architektúry v prírode

Okres Sídlo Plocha (ha)
Čadca Nová bystrica – Vychylovka “Múzeum kysuckej dediny”

20

Liptovský Mikuláš Pribylina “Múzeum liptovskej dediny”

14

Martin Martin – Jahodnícke Háje “Múzeum slovenskej dediny”

23

Tvrdošín Zuberec “Múzeum oravskej dediny”

20

Zdroj: KURS, ÚPN-VÚC/ZA kraja, UŠ/ZA okresu, UŠ/MT okresu, ÚPD-VD Žilina

Tabuľka č. 91: Rozptýlené lazovnícke osídlenie
 

Rozptýlené lazovnícke osídlenie
s výrazným podielom ľudovej architektúryv kultúrnej krajine v okresoch: Bytča, Čadca, Námestovo

Zdroj: KURS, ÚPN-VÚC/ZA kraja, UŠ/ZA okresu, UŠ/MT okresu, ÚPD-VD Žilina

Historické krajinné štruktúry

Plochy zelene ovplyvňujúce životné prostredie v sídlach sú v pamiatkovo chránených parkoch súčasťou legislatívne chránených areálov zámkov, kaštieľov, kúrií, kláštorov, kostolov a v kúpeľných centrách.

Pri ochrane historických krajinných štruktúr v území zohráva v rámci monitorovania stavu životného prostredia úlohu jednak ich plošná výmera, existencia vodných plôch, stavebno-technický stav drobnej architektúry, ako aj požiadavky rešpektovania tvorby kultúrnej krajiny.

V predchádzajúcich hodnoteniach plôch zelene v mestách patril kraj v rámci Slovenska na predposledné miesto.

Tab. č. 92: Pamiatkovo chránené parky

Okres Sídlo

Plocha (ha)

Žilina Gbeľany, Krasňany, Kunerad, ZA/Budatín, Bytčica

27,85

Bytča Bytča, Maršová

1,92

Čadca Čadca, Oščadnica

3,50

Dolný Kubín Istebné, Vyšný Kubín

2,77

Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok, Liptovský Ján, Liptovský Mikuláš

11,15

Martin Kláštor pod Znievom, Martin, Necpaly, Trebostova, Turčianska Štiavnička, Turčiansky Peter

26,86

Ružomberok Bešeňová, Liptovská Osada, Liptovská Štiavnička, Ľubochňa

12,89

Turčianske Teplice Mošovce, Slovenské Pravno, Turčianske Teplice

18,00

Žilinský kraj

104,94

Zdroj: ÚPN-VÚC/ZA kraja, KURS, SPRUS – MK SR/PÚ-RS/ZA

Tab. č. 93: Areály významnej historickej zelene

Arborétum, háje a aleje v okresoch:

Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice

Zdroj: ÚPN-VÚC/ZA kraja, KURS, SPRUS – MK SR/PÚ-RS/ZA

Historické objekty

Pod pojem historické objekty patria v zmysle ochrany viaceré kategórie kultúrneho dedičstva.

Rozsah a stavebno-technický stav objektov evidovaných na území kraja v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok a teda legislatívne chránených Zákonom SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti dokumentujú úvodné štatistické tabuľky.

Najvýraznejšou skupinou historických objektov z hľadiska ochrany v rámci stavu životného prostredia sú národné kultúrne pamiatky, nakoľko tvoria v území väčšinou celé areály pozostávajúce okrem objektov aj z priľahlých parkov a exteriérov a v ochranných pásmach i z voľnej krajiny.

Za národné kultúrne pamiatky sa vyhlasujú kultúrne pamiatky, ktoré tvoria najvýznam-nejšiu súčasť kultúrneho bohatstva národa (§ 4, ods.1 Zákona SNR č. 27/1987 Zb.).

Tab. č. 94: Národné kultúrne pamiatky

Okres Sídlo
Žilina Strečno/hrad
Bytča Bytča/zámocký areál
Čadca Nová Bystrica - Vychylovka/lesná úvraťová železnička
Dolný Kubín Oravský Podzámok/hradný areál
Liptovský Mikuláš Bobrovník/archeologická lokalita “Havránok”, Liptovský Mikuláš/objekt “Čierny Orol”, Liptovský Ondrej/kostol – nástenné maľby, Smrečany/kostol – nástenné maľby
Martin Kláštor pod Znievom/gymnázium, Martin/areál národného cintorína, budova Slovenského národné-ho múzea, objekt Matice Slovenskej, kostol – nástenné maľby, Necpaly/kostol - nástenné maľby
Námestovo Oravská Lesná/lesná úvraťová železnica
Ružomberok Ludrová/kostol.-.nástenné maľby, Ružomberok/radnica, mauzóleum, kostol, Ružomberok – Černová/pamätný areál

 


 
 Mapa č. 7: Kultúrne dedičstvo Žilinského kraja

Legenda:

Historické sídelné štruktúry

Historické sídelné štruktúry

Historické krajinné štruktúry

Č.

Lokalita

Kategória

Č.

Lokalita

Kategória

Č.

Lokalita

Kategória

1

Žilina Pamiatková rez.

36

Veľké Borové Pamiatková zóna

8

Čadca Pam. chr. parky

2

Čičmany Pamiatková rez.

37

Važec Pamiatková zóna

9

Oščadnica Pam. chr. parky

3

Vlkolínec Pamiatková rez.

38

Východná Pamiatková zóna

10

Istebné Pam. chr. parky

4

Podbieľ Pamiatková rez.

39

Blatnica Pamiatková zóna

11

Vyšný Kubín Pam. chr. parky

5

Lutiše Pamiatková zóna

40

Kláštor pod Zn. Pamiatková zóna

12

Liptovský Hrádok Pam. chr. parky

6

Rajec Pamiatková zóna

41

Martin Pamiatková zóna

13

Liptovský Ján Pam. chr. parky

7

Terchová Pamiatková zóna

42

Valča Pamiatková zóna

14

Lipt. Mikuláš Pam. chr. parky

8

Svederník Pamiatková zóna

43

Klín Pamiatková zóna

15

Kláštor pod Zn. Pam. chr. parky

9

Dlhé Pole Pamiatková zóna

44

Novoť Pamiatková zóna

16

Martin Pam. chr. parky

10

Bytča Pamiatková zóna

45

Oravská Lesná Pamiatková zóna

17

Necpaly Pam. chr. parky

11

Kolárovice Pamiatková zóna

46 

Rabčice Pamiatková zóna

18

Trebostovo Pam. chr. parky

12

Petrovice Pamiatková zóna

47

Sihelné Pamiatková zóna

19

Turč. Štiavnička Pam. chr. parky

13

Dlhá n. Kysucou Pamiatková zóna

48

Hubová Pamiatková zóna

20

Turčiansky Peter Pam. chr. parky

14

Klokočov Pamiatková zóna

49

Komjatná Pamiatková zóna

21

Bešeňová Pam. chr. parky

15

Oščadnica Pamiatková zóna

50

Lipt. Lužná Pamiatková zóna

22

L. Osada – Koryt. Pam. chr. parky

16

Vysoká n. Kys. Pamiatková zóna

51

Ružomberok Pamiatková zóna

23

Lipt. Štiavnička Pam. chr. parky

17

Dolný Kubín Pamiatková zóna

52

Stankovany Pamiatková zóna

24

Ľubochňa Pam. chr. parky

18

Orav.Podzámok Pamiatková zóna

53

Budiš Pamiatková zóna

25

Mošovce Pam. chr. parky

19

Sedliac.Dubová Pamiatková zóna

54

Čremošné Pamiatková zóna

26

Slovenské Pravno Pam. chr. parky

20

Srňacie Pamiatková zóna

55

Jasenovo Pamiatková zóna

27

Turč. Teplice Pam. chr. parky

21

Zázrivá Pamiatková zóna

56

Mošovce Pamiatková zóna

Historické objekty

22

Kys. N. Mesto Pamiatková zóna

57

Necpaly Pamiatková zóna

1

Strečno Nár. kult. pam.

23

Ochodnica Pamiatková zóna

58

Sklené Pamiatková zóna

2

Bytča Nár. kult. pam.

24

Povina Pamiatková zóna

59

Turček Pamiatková zóna

3

Vychylovka Nár. kult. pam.

25

Kráľová Lehota Pamiatková zóna

60

Tvrdošín Pamiatková zóna

4

Orav. Podzámok Nár. kult. pam.

26

Huty Pamiatková zóna

61

Trstená Pamiatková zóna

5

Bobrovník Nár. kult. pam.

27

Lipt. Hrádok Pamiatková zóna

62

Hybe Pamiatková zóna

6

Lipt. Mikuláš Nár. kult. pam.

28

Liptovský Ján Pamiatková zóna

Historické krajinné štruktúry

7

Liptovský Ondrej Nár. kult. pam

29

Lipt.Mikuláš Pamiatková zóna

1

Gbeľany Pam. chr. parky

8

Smrečany Nár. kult. pam.

30

Liptovský Peter Pamiatková zóna

2

Krasňany Pam. chr. parky

9

Kláštor pod Zn. Nár. kult. pam.

31

Malé Borové Pamiatková zóna

3

Kunerad Pam. chr. parky

10

Martin Nár. kult. pam.

32

Nižná Boca Pamiatková zóna

4

Žilina – Budatín Pam. chr. parky

11

Necpaly Nár. kult. pam.

33

Partiz. Ľupča Pamiatková zóna

5

Bytčica Pam. chr. parky

12

Oravská Lesná Nár. kult. pam.

34

Pribylina Pamiatková zóna

6

Bytča Pam. chr. parky

13

Ludrová Nár. kult. pam.

35

Vavrišovo Pamiatková zóna

7

Maršová Pam. chr. parky

14

Ružomberok Nár. kult. pam
           

15

Černová Nár. kult. pam

Ohrozené oblasti, rizikové faktory, strety záujmov a kultúrne dedičstvo

Výsledkom dlhodobého procesu existencie človeka na území kraja je aj kultúrne dedičstvo, vytvárajúce tak neoddeliteľnú súčasť jeho životného prostredia. Spätne však na kultúrne pamiatky pôsobia všetky zložky obsiahnuté v pojme životné prostredie.

Strety záujmov ohrozujúce historicky urbanisticko-architektonický fond, degradujúce kultúrnu krajinu a areály historickej zelene sa prejavujú najmä vplyvom nasledujúcich zložiek životného prostredia:
Ovzdušie - vplyvy zo zdrojov znečisťovania a dopad exhalátov v zrážkach na kultúrno-historický potenciál územia.
Doprava - vplyvy koncentrácie vibrácií, škodlivín a hluku z dopravných trás vedených v hraniciach a ochranných pásmach historických sídelných a krajinných štruktúr a pamiatkových areálov.
Energetika - následky súvisiace s výstavbou a údržbou veľkých líniových stavieb hlavne pod úrovňou terénu, ohrozujúce kultúrne dedičstvo už identifikované, resp. ešte neobjavené – napr. archelogické lokality.

Horninové prostredie - dôsledky poddolovaných území dobývacích priestorov ložísk nerastných surovín a zosuvov, ohrozujúcich stabilitu historických stavebných konštrukcií.

Tab. č. 95: Prehľad zaťažených lokalít kultúrneho dedičstva

Lokalizácia zaťaženej oblasti a kategória kultúrneho dedičstva Rizikové faktory

Ovzdušie: Vybrané zdroje znečistenia

Žilina
- Mestská pamiatková rezervácia
- Areály historickej zelene

- Fond kultúrnych pamiatok v zaťaženej oblasti
- PCHZ, a.s. Žilina
- SEZ š.p. Žilina, závod Tepláreň
- VITAL, s.r.o. Žilina
- Cementáreň, a.s. Lietavská Lúčka
Ružomberok
- Mestská pamiatková zóna
- Pamiatková rezervácia ľud architektúry Vlkolínec
- SCP a.s. Ružomberok
- Technoconsulting – Texicom s.r.o, o.z., Ružomberok 
  Strety záujmov: Doprava
Rajec - Mestská pamiatková zóna Cesta I/64
Strečno - Hradný areál národnej kultúrnej pamiatky Cesta I/18
Liptovský Mikuláš - Mestská pamiatková zóna Cesta I/18
Liptovský Hrádok - Mestská pamiatková zóna Cesta I/18
Oravský Podzámok - Mestská pamiatková zóna Cesty I/59, I/78
Trstená - Mestská pamiatková zóna Cesta I/59
Tvrdošín - Mestská pamiatková zóna Cesta I/59
Podbiel - Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Cesta 

Zdroj: SPRUS/SAŽP

Legislatívne nástroje ochrany kultúrneho dedičstva

Tab. č. 96: Vývoj právnej ochrany kultúrneho dedičstva

Historické sídelné štruktúry

Dátum vyhlásenia

Počet evid. KP v území

Pamiatkové rezervácie

Žilina: Mestská pamiatková rezervácia

11.9.1987

54

Čičmany: Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry

26.1.1977

71

Podbieľ:Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry

14.9.1977

55

Vlkolínec: Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry

26.1.1977

71

Pamiatkové zóny

Bytča

10.5.1991

 
Hybe

1.10.1991

 
Kláštor pod Znievom

6.2.1996

 
Klokočov – Do Kršle

10.4.1995

 
Kysucké Nové Mesto

11.4.1991

 
Liptovský Hrádok

27.5.1994

 
Liptovský Ján

20.7.1991

 
Liptovský Mikuláš

16.9.1991

 
Martin

20.10.1994

 
Nižná Boca

1.10.1991

 
Oravský Podzámok

8.7.1995

 
Partizánska Ľupča

22.8.1991

 
Poviná – Tatari

18.9.1991

 
Rajec

10.5.1991

 
Ružomberok

16.9.1991

 
Stankovany Podšíp

1.10.1991

 
Trstená

1.6.1991

 
Tvrdošín

1.6.1991

 
Historické objekty
nKP a hKP evidované v ÚZ KP

2 318

Ochranné pásma
Vyhlásené:
Bytča/mestská pamiatková zóna
Kysucké Nové Mesto/mestská pamiatková zóna
Strečno hrad/národná kultúrna pamiatka
V  štádiu návrhu:
Ochranné pásma všetkých ostatných kategórií historických sídelných a krajinných štruktúr a objektov kultúrnych pamiatok

Zdroj: PÚ/RS-ZA

Monitoring transformácie ochrany a využitia kultúrneho dedičstva prostredníctvom územnoplánovacieho procesu

Z územnoplánovacieho pohľadu je cieľom vyhlasovania jednotlivých kategórií historických sídelných a krajinných štruktúr - rozšírenie záchrany a obnovy solitérnych objektov kultúrneho dedičstva o dimenziu krajinársku a urbanistickú, vrátane budovania potrebnej technickej infraštruktúry a zlepšenia životného prostredia v pamiatkových zónach.

V zmysle zásad štátnej environmentálnej politiky sa v Uznesení vlády SR č. 14/1991 uvádza: “Presadzovať revitalizáciu historických jadier miest, záchranu kultúrnych pamiatok, pamiat-kových rezervácií a pamiatkových zón prostredníctvom územného plánu a stavebného poriadku”.

Tab. č. 97: Prehľad stavu územnoplánovacej dokumentácie sídiel s legislatívne vyhlásenými historickými sídelnými štruktúrami

Sídlo

Kategória HSŠ v k.ú. sídla

Stav  ÚPD

ÚPN-Z

ÚPN-SÚ

Žilina

MPR

Sprac. ÚPN – Z - MPR Schvál./92
Bytča

MPZ

UŠ pešej zóny Sprac.schvál./98
Čičmany

PRĽA

Žiadny

Sprac.neschvál.
Hybe

VPZ

Žiadny

Sprac.neschvál.
Kláštor pod Znievom

VPR

Žiadny

Sprac.schvál./90 nevyhov.
Klokočov “Do Kršle”

VPZ

Žiadny

Rozpracovaný
Kysucké Nové Mesto

MPZ

Rozpracovaný Sprac.schvál./94
Liptovský Hrádok

MPZ

Žiadny

Sprac.schvál./98
Liptovský Ján

VPZ

Žiadny

Sprac.schvál./96
Liptovský Mikuláš

MPZ

UŠ pešej zóny Sprac.schvál./94
Martin

MPZ

UŠ pešej zóny Rozpracovaný
Nižná Boca

VPZ

Žiadny

Rozpracovaný
Oravský Podzámok

VPZ

Žiadny

Žiadny
Partizánska Ľupča

VPZ

Žiadny

Rozpracovaný
Podbieľ

PRĽA

Žiadny

Sprac.schvál./95
Povina “Tatari”

VPZ

Žiadny

Rozpracovaný
Rajec

MPZ

Žiadny

Sprac.schvál./94
Ružomberok

MPZ

Žiadny

Sprac.schvál./96
Stankovany “Podšíp”

VPZ

Žiadny

Rozpracovaný
Trstená

MPZ

Žiadny

Rozpracovaný
Tvrdošín

MPZ

Žiadny

Rozpracovaný
Vlkolinec

PRĽA

Sprac. ÚPN – Z PRĽA Schvál./98

Zdroj: SAŽP/CÚR, ÚPN-VÚC/ZA kraja

Fondy a dotácie obnovy kultúrneho dedičstva v rámci životného prostredia

V sledovanom období boli na obnovu kultúrneho dedičstva v  kraji pridelené finančné prostriedky z viacerých i medzirezortne zameraných fondov.

Tab. č. 98: Prehľad príspevkov

Adresnosť
Obec (okres)
Ciele podpory Analýza preferencií z hľadiska kultúrneho dedičstva Výška pridele-nej dotácie (Sk)
Program obnovy dediny
Skalité (Čadca) Územný plán V obci navrhnutý na ochranu súbor technických pamiatok

90 000,-

Nižná a Vyšná Boca
(Liptovský Mikuláš)
Územný plán V obci Nižná Boca vyhlásená pamiatková zóna

100 000,- 

Turčianska Štiavnička (Martin) Územný plán Sídlo s  preukázateľnými kultúrno-historickými hodnotami

90 000,-

Blatnica (Martin) Územný plán Obec s navrhnutou pamiatkovou zónou

80 000,-

Tab. č. 98: Prehľad príspevkov - pokračovanie

Adresnosť

Obec (okres)

Ciele podpory Analýza preferencií z hľadiska kultúrneho dedičstva Výška pridele-nej dotácie (Sk)
Program obnovy dediny
Novoť (Námestovo) a) Územný plán
b) Projekt ČOV a kanalizácie
Obec s  vytypovanou pamiatkovou zónou Skvalitnenie životného prostredia

90 000,-
100 000,-

Svederník (Žilina) a) Územný plán
b) Oprava historických objektov a cesty
Obec s navrhnutou pamiatkovou zónou

75 000,-
75 000,-

Važec (Liptovský Mikuláš) Územný plán Obec s kultúrnymi tradíciami

60 000,-

Kláštor pod Znievom (Martin) Rekonšt. priestorov v pamiatkovej zóne Skvalitnenie životného prostredia

50 000,-

Sihelné (Námestovo) Separovaný zber PDO Časť obce vytypovaná za pamiatk. zónu

50 000,-

Oravský Podzámok
(Dolný Kubín)
Realizácia oddychovej zóny pod hradom Areál národnej kultúrnej pamiatky

55 000,-

Ochodnica (Kysucké Nové Mesto) Rekonštrukcia prírodného amfiteátra Obec s vytypovanou pamiatkovou zónou. Kontinuita kultúrnych tradícií

50 000,-

Terchová
(Žilina)
Výsadba verejnej zelene Zlepšenie ŽP centra oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva

55 000,-

Pavlova Ves
(Liptovský Mikuláš)
Vytvorenie miestneho Múzea Zachovanie tradícií

10 000,-

Program pekná obec
Podbieľ
(Tvrdošín)
Rekonštr. historickej váhovej studne V obci vyhlásená pamiatková rezervácia ľudovej architektúry

28 000,-

Kvačany
(Liptovský Mikuláš)
a) Oprava vstupnej brány do kostola
b) záchrana starých krížov na cintoríne
Areál gotickej kultúrnej pamiatky

25 000,-

15 000,-

Pribylina
(Liptovský Mikuláš)
Tradičné ovčiarstvo na Slovensku - Publikácia Múzeum liptovskej dediny
pôvodné remeslá

18 000,-

Jasenovo
(Turčianske Teplice)
Zeleň a úprava verejných priestorov V obci vytypovaná pamiatková zóna

15 000,-

Hruštin
(Námestovo)
Úprava okolia pamätníka Exteriér kultúrnej pamiatky

10 000,-

Lipt. Matiašovce (Liptovský Mikuláš) Úprava oplotenia kostola Areál renesančnej kultúrnej pamiatky

30 000,-

Zdroj: SAŽP/CÚR

Koncepcie, projekty a realizácia obnovy kultúrno-historického potenciálu a revitalizácie životného prostredia

V rámci kraja boli v sledovanom období prezentované nasledovné projekty a realizácie:

Inštitúcie a zariadenia pre zachovanie a prezentáciu kultúrneho dedičstva

V jednotlivých regiónoch Žilinského kraja pôsobia nasledovné inštitúcie:
Žilina: Považské múzeum, Považská galéria, Považské osvetové stredisko, Bábkové divadlo, Metské divadlo, Matica Slovenská, Krajská knižnica, Považský hudobný kabinet, Štátny komorný orchester
Bytča: Štátny archív
Čadca: Kysucké múzeum, Kysucká galéria v Oščadnici, Kysucká knižnica, Kysucké osvetové stredisko, Kysucká divadelná scéna, Kysucký hudobný kabinet, Skanzen: “Múzeum kysuckej dediny” vo Vychylovke
Dolný Kubín: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava, Oravská galéria, Oravská knižnica, Oravské osvetové stredisko, Oravský hudobný kabinet
Kysucké Nové Mesto: Expozícia kysuckého múzea v Radoli

Liptovský Mikuláš: Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovské osvetové stredisko, Galéria P.M.Bohúňa, Liptovská knižnica, Liptovský hudobný kabinet, Skanzen: “Múzeum liptovskej dediny” v Pribyline
Martin: Turčianska galéria, Turčianska knižnica, Turčianske osvetové stredisko, Divadlo SNP, Turčiansky hudobný kabinet, Skanzen: “Múzeum slovenskej dediny” v Jahodníckych Hájoch
Ružomberok: Dolnoliptovské múzeum, Dolnoliptovský hudobný kabinet

Turčianske Teplice: Galéria/múzuem P.Galandu
Tvrdošín: Skanzen: “Múzeum oravskej dediny” v Zuberci
Vo všetkých regiónoch pôsobia miestne folklórne súbory.