OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINYÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY

Územný systém ekologickej stability (ÚSES) je celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ktoré zabezpečujú rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Táto je tvorená biocentrami, biokoridormi a interakčnými prvkami v hierarchických úrovniach: nadregionálnej – biosférickej a provincionálnej, regionálnej a miestnej (lokálnej) úrovni.

Generel nadregionálneho ÚSES (G-NÚSES) Slovenskej republiky bol schválený uznesením vlády SR č. 319 27.4.1992. Je to dokument určený na stratégiu ochrany biodiverzity.

Regionálne územné systémy ekologickej stability (RÚSES) okresov Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin a Žilina (podľa pôvodného územnosprávneho členenia územia), boli vypracované v rokoch 1993 - 1995 v mierke 1: 50 000, RÚSES Žilina v mierke 1:25 000.

V spolupráci s IUCN v r.1996 ako súčasť Európskej ekologickej siete (EECONET) bola vypracovaná a aktualizovaná Národná ekologická sieť Slovenska (NECONET) v zmysle filozofie tvorby ekologickej siete na európskej úrovni v náväznosti na susedné štáty. NECONET je tvorená prvkami – jadrové územia, ekologické koridory a územia rozvoja prírodných prvkov.

Kompatibilita NECONET a G-NÚSES je vyjadrená tým, že biocentrá a biokoridory biosferického významu predstavujú najhodnotnejšie časti jadrových území EECONETu a väčšina biocentier nadregionálneho významu tvorí základ NECONETu. Úplná kompatibilita medzi NECONET a G-NÚSES nebola však dosiahnutá.

Miestne ÚSES sú vypracovávané na úrovni obcí v mierke 1:10 000 až 1:25 000 ako súčasť ÚPN-SÚ alebo ÚPN-Z. Obstarávateľom je miestna samospráva.

V Žilinskom kraji miestne ÚSES boli vypracované len v niektorých katastrálnych územiach.

Tab. č. 79: Prehľad o početnom vymedzení jednotlivých prvkov ekologickej siete v okresoch Žilinského kraja
 

Okres

Jadrové územia

Biocentrá

Biokoridory

európske-ho výz-namu

národného významu

provinciál-neho významu

nadregio-nálneho významu

regionál-neho významu

nadregio-nálneho významu

regionál-neho významu

Bytča

1

1

1

-

11

1

4

Čadca

-

1

1

3

9

4

8

Dolný Kubín

1

1

1

4

8

4

2

Kysucké Nové Mesto

-

-

-

1

3

1

6

Liptovský Mikuláš

3

-

-

5

13

3

11
Martin

2

1

2

9

15

3

8

Námestovo

1

1

-

4

17

3

4

Ružomberok

3

1

-

4

8

2

3

Turčianske Teplice

1

2

1

2

10

3

4

Tvrdošín

1

-

-

2

4

3

3

Žilina

2

1

2

5

19

3

9

Zdroj VÚC Žilinského kraja

Jadrové územia a niektoré biocentrá sa nachádzajú na rozhraní dvoch alebo troch okresov.

Tab. č. 80: Početné vymedzenie jadrových území a biocentier v rámci Žilinského kraja
 

kategória

počet

názov
Jadrové územia európskeho významu

7

(Horná Orava, Západné Tatry, Krivánska Malá Fatra, Strážovské vrchy, Chočské vrchy, Veľká Fatra, Nízke Tatry)
jadrové územie národného významu

5

(Horná Orava, Kysuce, Lúčanská Malá Fatra, časť Chočských vrchov, Kremnické vrchy)
biocentrá provinciálne

4

(Krivánska Malá Fatra, Vychylovka - Haverlka- Riečnica, Tlstá, Súľovské skaly)
biocentrá nadregionálne

28

(názvy viď. tabuľka) 
biocentrá regionálne

97

(názvy viď. tabuľka) 

Zdroj VÚC Žilinského kraja

Tab. č. 81: Prvky RÚSES podľa okresov

Okres Bytča 

kategória názov

Výmera/dĺžka/šírka

Biocentrá provinciálne Súľovské skaly

1 050

Biocentrá regionálne Saksová - Veľká skala

225

Váh pri Kotešovej

50

Váh pri Predmieri

63

Dúbrava

163

Buková

62

Žliabok

68

Jastrabie

100

Suchý vrch - Petrovická Kýčera - Dlhé

300

Pláne

75

Podlubie

100

Soľné - Zarúbaná Kýčera

55

Biokoridory nadregionálne vodný tok Váh

19,5/200-800

Biokoridory regionálne Kolárovický potok

7,3/150

vodný tok Rovnianka

13,3/150

terestrický v časti Kýčera - Soľné

5,7/500-1100

vodný tok Dlhopoľka

7,5/100-500

Okres Čadca  

kategória názov

Výmera/dĺžka/šírka

Biocentrá provincionálne Vychylovka - Haverlka - Riečnica

7 725

Biocentrá nadregionálne Malá Rača - Skalka

1 600

Malý Polom - Veľký Polom

1 950

Veľký Javorník

210

Biocentrá regionálne Čemerka - Hričovec

905

Hlinené

625

Skalité - Rieka

488

Javorské

1 350

Chotárny kopec - Vojtov vrch

663

Lutiša

225

Černatín

550

Škorňov grúň

1 100

Bahaňa

290

Biokoridory nadregionálne Veľký Javorník - Malý Polom (terestr)

25,7/1 000-4 000

vodný tok Kysuca a Čierňanka 

27,5/150

Radôstka - Nová Bystrica (terestrický)

6,3/600-3 300

Veľký Polom - Skalité - Rieka

12/400-1 000

Biokoridory regionálne Klokočov-Javorské-Vreščovský Beskyd 

23,6/350-2 000

Vysoká n.Kys. - Oščadnica (terestrický)

29,4/650-1 750

vodný tok Kysuca (hydricko-terestrický)

27,5/150

vodný tok Bystrica

19,5/130

Klubiná

5,0/500-700

vodný tok Trstená

5,0/50-100

Predmieranka

6,5/50-100

Klinkovský vrch - Šulcovci

8,5/600-1 000

Okres Dolný Kubín  

kategória názov

Výmera/dĺžka/šírka

Biocentrá provinciálne Krivánska Malá Fatra

1 700

Biocentrá nadregionálne Bzinská hoľa - Minčol

1 400

Choč

425

Osičiny - Ráztoky - Lysec

1 100

Kopa - Korbeľka

70

Biocentrá regionálne Šíp

250

Príkre - Vrátne - Poľany

500

Hrčova Kečka - Sokol

438

Kozinec

200

Pupov - Dolina

75

Bielska skala

50

Staré rameno Oravy

25

Veľká Lučivná

85

Biokoridory nadregionálne Lysec - Borové (terestrický)

6/1 500-2 500

vodný tok Orava (terestricko-hydrický)

45,4/100-1 300

Veľká Fatra – Chočské vrchy

2,2/200-1 200

Krivánska Fatra - Vychylovka

4,0/200-300

Biokoridory regionálne Jasenský a Leštinský potok 

11,6/200-10 000

Minčol - Kubínska hoľa - Čistý grúň 

15,5/800-2 300

Okres Kysucké Nové Mesto  

kategória názov

Výmera/dĺžka/šírka

Biocentrá nadregionálne Ľadonhora - Brodnianka

1 100

Biocentrá regionálne Jalovec - Požeha

88

Chotárny kopec - Vojtov vrch

950

Černatín - Skáčkova hora - Holý vrch

1 725

Biokoridory nadregionálne vodný tok Kysuca 

14,5/150

Biokoridory regionálne územná časť medzi BC4/9 a 4/11 (terestr.)

7,5/500-1100

územná časť Kýčera - BC 4/9 (terestr.)

4/1000-2600

Klubina - Chotárny kopec

8,0/300-700

Vadičovo

3,0/300-700

Majtánky - Stará lúka

4,5/200-800

Rochovnica - Kozická Kýčera

6,5/200-400

Okres Liptovský Mikuláš  

kategória názov

Výmera/dĺžka/šírka

Biocentrá nadregionálne Západné Tatry

15 377

Prosečné

1 600

Nízke Tatry Kráľovohoľská časť

12 200

Nízke Tatry Ďumbierska časť

21 288

Vodná nádrž Liptovská Mara

2 240

Biocentrá regionálne Malatínsky háj

88

Zátoka Sokolče

200

Zátoka Galovany

63

Jelšie

50

Úložisko

175

Hybická tiesňava

75

Švihrová

200

Machy

138

Selnice

388

Sekanice

225

Škribňovo

125

Rígeľ

200

Turková

75

Biokoridory nadregionálne vodný tok Váh 

42,9/100-1 700

vodný tok Belá 

16,3/150-900

prechod medzi TANAP a NAPANT 

11,0/500-1500

Biokoridory regionálne vodný tok Hybica 

9,9/100-200

vodný tok Smrečianka 

8,1/150

Jalovský potok 

7,6/150-450

Suchý potok 

8,5/100-500

Holubí vrch - Prosiek 

7,5/500-1300

podhorie Západných Tatier Kvačany - Pri Bystrej 

24/700-3500

podhorie Západných Tatier Machy - pramenná časť Bieleho Váhu 

10,1/800-4000

vodný tok Demänovka

7,4/100-450

vodný tok Dúbravka

5/250-700

vodný tok Ľupčianka 

5,2/400-900

Malatíny - Galovany - Pavčina Lehota 

10,2/250-1000

Okres Martin  

kategória názov

Výmera/dĺžka/šírka

Biocentrá provinciálne  Krivánska Malá Fatra

2 226

Tlstá

5 625

Biocentrá nadregionálne Kľak - Ostrá skala - Reváň - Partizán

500

Zniev - Sokol - Chlievska

910

Kláštorské lúky

63

Marské vŕšky

65

Borišov - Javorina

488

Lysec

688

Turiec

360

Pod Sokolom

50

Kopa - Korbeľka

50

Biocentrá regionálne Kľak - Tlstý diel

1 350

Katova skala

100

Sklabinský hrad - nad Baštou

63

Hradisko

50

Bukovina

75

Kozinské dubiny

75

Minčol - Dlhá lúka

263

Krížava - Veľká lúka

50

Mlynský potok

125

Končiar - Ostré

125

Pod Oselnou - Kúpeľ

128

Dutá skala

88

Dielnice - Rybník Vädžer

100

Pod brehmi

28

Slatinisko pri Príbelciach - Ďanovská terasa

30

Biokoridory nadregionálne vodný tok Váh 

21,5/100-500

vodný tok Turiec 

21,3/160-200

Veľká Fatra – Chočské vrchy

4,0/500-700

Biokoridory regionálne vodný tok Blatnický potok

8,7/250

územie Trebostovo - Záborie 

12,2/1 800

územie Bukovina - Veľká Fatra 

906/500-1 800

územie v časti Kláštor pod Znievom - Mošovce 

8,5/500-2 500

Vríca vodný tok 

6,5/150

Kantorský potok

4,5/100-150

ekotón Veľká Fatra Ratkovo–T. Štiavnička

11,2/200

ekotón Veľká Fatra Sklabiňa – Belá

4,5/200-1 500

Okres Námestovo
 

kategória názov

Výmera/dĺžka/šírka

Biocentrá nadregionálne Pilsko

2 400

Bzinská hoľa - Minčol

563

Babia hora

2 650

Žiar - Oravská priehrada

1 100

Biocentrá regionálne Paráč - Štibeľ

700

Ostrý vrch

288

Sihelnianský hrádok

125

Magura

310

Vahanov - Kopanica - Brestovka

400

Stará hora

325

Pod Modralovou

98

Vydrovka

95

Náveterný

230

Beňadovské rašelinisko

150

Ústie Polhoranky

100

Spálený grúnik

150

Fajkova grapa

250

Veľký kopec

450

Gonkuľa

250

Predná Filová

140

Pod Rusnáčkou

190

Biokoridory nadregionálne Okrúhlica - 7/5 - Črchľa 

9/1 000-3 500

Kamenný vrch - 7/9 - Brestovka 

14,6/600-3 500

7/8 - Brestovka - 7/4 - Poprovka 

17,6/500-1 800

Biokoridory regionálne vodný tok Polhoranka 

18,7/100-250

vodný tok Biela Orava 

27,7/100-250

vodný tok Mútňanka 

12,4/150-500

Vlkov vrch - Náveterný

8,5/400-1 000

Okres Ružomberok  

kategória názov

Výmera/dĺžka/šírka

Biocentrá nadregionálne Skalná Alpa - Smrekovica - Šiprúň

2 330

Choč

1 176

NP Nízke Tatry - Ďumbierska časť

3 675

Kopa - Korbeľka 

250

Biocentrá regionálne Šíp

175

Ivachnovský háj

325

Bukovina

25

Vyšná Revúca - Čierna hora

375

Kľak - Tlstý diel

613

Bešeňovské travertíny

88

Suchý vrch - Ostré Brdo

438

Kopa - Korbeľka

250

Biokoridory nadregionálne vodný tok Váh 

30/100-300

Veľká Fatra - Chočské vrchy 

2,8/400-800

Biokoridory regionálne vodný tok Revúca 

21,5/150-250

L. Štiavnica - Ivachnovský háj 

4,8/200-1 400

Turík - Veľký Hukov 

5,7/900-1 200

Okres Turčianske Teplice  

kategória názov

Výmera/dĺžka/šírka

Biocentrá provincálne Tlstá

550

Biocentrá nadregionálne Sokol - Žiar

338

Turiec

160

Biocentrá regionálne Brieštie

88

Hadviga - Miestny hon - Hegland

85

Vyšehrad

63

Za hájom

25

Kotian - Sokol - Borová Kalúž

100

Okres Turčianske Teplice - pokračovanie  

kategória názov

Výmera/dĺžka/šírka

Biocentrá regionálne Kurací vršok - Krieslo

150

Hriadky

25

Kaltwasser - Toliarska dolina

175

Hore úpustom

55

Rakšianske rašelinisko

20

Biokoridory nadregionálne vodný tok Jasenica 

13,7/200

vodný tok Turiec 

25,8/250

územie Handlová - Turček

5,5/2 600

Biokoridory regionálne ekotón Veľkej Fatry Háj – Dolná Štubňa

5,5/200

ekotón Malej FatryBudiš – Sklené

13,5/200

ekotón Malej Fatry Abramová-Jasenovo

9,5/200

vodný tok Teplica

12,5/50-150

Okres Tvrdošín  

kategória názov

Výmera/dĺžka/šírka

Biocentrá nadregionálne Západné Tatry

7 550

Oravská priehrada - Sosnina

5 100

Biocentrá regionálne Mašnáková

550

Stará hora

188

Panský Háj

140

Bielska skala

50

Biokoridory nadregionálne vodný tok Orava 

28/150-400

Tichá dolina - Mašnáková 

2,7/1 000-3 000

Čistý grúň - Stará hora 

11,4/500-2 200

Biokoridory regionálne vodný tok Oravica 

22,8/150-250

vodný tok Jelešňa 

6,6/200-100

Lysec - Háj - Javorinka - Mašňáková 

21/1 000-2 400

Okres Žilina  

kategória názov

Výmera/dĺžka/šírka

Biocentrá provinciálne Krivánska Malá Fatra

3 690

Súľovské skaly

250

Biocentrá nadregionálne Kľak - Reváň

400

Kozol

163

Šujské 

38

Strážov

350

Ľadonhora - Brodnianka

200

Biocentrá regionálne Lúky pri Rajčianke

25

Vraniny

50

Strážna - Cibuľník

150

Slnečné skaly

100

Zákamenné

50

Hoblík

75

Hýrovská slatina

25

Mravečník

163

Minčol - Dlhá lúka

188

Krížava - Veľká lúka

38

Jalovec - Požeha

113

Krasňanský luh

50

Oselná

113

Hora

100

Veľký vrch

63

Pod Kazickou Kýčerou

75

Lazy

50

Pupov - Dolina

75

Klukany

38

Biokoridory nadregionálne vodný tok Váh 

-

Oškerda - Strážovské vrchy

28/150-500

Kriváňska Fatra - Vychylovka

4,0/300-1 200

Okres Žilina  

kategória názov

Výmera/dĺžka/šírka

Biokoridory regionálne vodný tok Rajčianka 

27/160

  Zarúbaná - Kýčerka 

7/1 100-1 700

Súľovské skaly - Strážov 

21,6/700-1 700

vodný tok Varínka 

22/150

Závadský potok

6,5/100-200

ekotón Malej Fatry

28,0/100-400

Kozol - Cibuľník - Súľovské skaly

6,0/100-500

Rochovnica - Kozická Kýčera

6,5/200-400

Zdroj VÚC Žilinského kraja
Poznámka : Merná jednotka - pre biocentrá ha, pre biokoridory km/m
** výmera je aproximatívna, bola zistená planimetrovaním