ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA A VZDELÁVANIE

Centrum environmentálnej výchovy a vzdelávania
            1. Odbor environmentálnej výchovy
            2. Odbor vzdelávania

  Jednou z nezastupiteľných úloh SAŽP je účasť na zvyšovaní environmentálneho povedomia obyvateľstva Slovenska. Prostredníctvom svojich odborných pracovísk a stredísk environmentálnej  výchovy sa tak uskutočňuje mimoškolská výchova smerovaná k ochrane a tvorbe ŽP na všetkých úrovniach

Hlavné aktivity v oblasti výchovy a vzdelávania sa sústreďujú na :

činnosti v oblasti mimoškolskej environmentálnej výchovy vychádzajúce z opatrení štátnej koncepcie uceleného systému vzdelávania verejnosti k ochrane životného prostredia 

praktické realizácie environmentálnych programov stredísk environmentálnej výchovy ako  výchovno – vzdelávacích zariadení agentúry

odborné vzdelávanie a školiace aktivity v oblasti environmentálnej legislatívy, ochrany a tvorby životného prostredia
osvetovú činnosť

  Posledná aktualizácia 31.05.2004 14:14  webmaster@sazp.sk, zodpovední za obsah: paulen@sazp.sk, kizek@sazp.sk